Vaovao Madagasikara

  Mandre ny feon’i Jesôsy

   "Dinihinareo ny Soratra Masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy." - Jao. 5:39. 

  Mofon'aina:

  Miteny amintsika amin'ny alalan'ny Teniny Andriamanitra. Ao amin' izany Teny izany no ananantsika fanambarana mazava kokoa ny toetrany sy ny firaharahany amin'ny olombelona ary ny asam-panavotana lehibe. Ao koa no aseho amintsika miharihary ny tantaran'ny patriarka sy ny mpaminany, ary ny olo-masina fahiny. Lazaina fa izy ireny "dia olona tahaka antsika ihany" — Jak. 5:17. Hitantsika ny nitolomany tamin'ny fahakiviana tahaka ny antsika sy ny nahalavoany tamin'ny fakam-panahy, toy ny nahavoa antsika, kanefa niverina ny herim-pony ka nandresy tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Ary ny fibanjinana izany dia mampirisika antsika amin'ny fiezahana hanatratra ny fahamarinana. Raha mamaky ny amin' ireo lalana sarobidy nolalovany isika, dia ny amin'ny fahazavana, ny fitiavana sy ny fitahiana nifaliany, ary ny amin'ny asa nataony tamin'ny alalan'ny fahasoavana nomena azy, ny Fanahy izay nanetsika azy, dia hampirehitra afon'ny fifaninanana marina ao ampontsika, sy faniriana ho tahaka azy amin'ny toetra, ho tahaka azy amin'ny fiaraha-mandeha amin'Andriamanitra. 

  Hoy ny filazan'i Jesôsy ny amin'ny Soratra Masin'ny Testamenta Taloha — ary manao ahoana ny mainka maha-marina izany amin'ny Testamenta Vaovao — "Ireny no manambara Ahy", dia Ilay Mpanavotra Izay iorenan'ny fanantenantsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eny, milaza an'i Kristy ny Baiboly manontolo. Hatramin'ny tantara voalohany milaza ny namoronana izao tontolo izao, manao hoe: "Raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza", ka hatramin'ny teny fikasana farany hoe: "Indro avy faingana Aho", dia mamaky ny amin'ny asany sy mandre ny feony isika (Jao. 1:3; Apok. 22:12). Koa raha te hifankahalala amin'ny Mpamonjy ianao dia ianaro ny Soratra Masina. 

  Fenoy ny Tenin'Andriamanitra ny fonao rehetra. (...) 

  Ny foto-kevitra ny amin'ny fanavotana no zavatra tian'ny anjely hodinihina. Foto-javatra hianaran'ny voavotra mandrakizay doria izany sy tonon-kira hoventesiny. Ka moa tsy mendrika ny hoheverina tsara sy hodinihina fatratra va izany dieny izao? — DHK, tt. 100-102

  Please publish modules in offcanvas position.