Fanalahidin’ny lanitra

  "Homeko anao ny fanalahidin 'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao eto ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra." - Mat. 16:19. 

  Mofon'aina:

  Notohizan'i Jesôsy hoe: "Ary Izaho milaza aminao koa: Ianao no Petera, ary ambonin 'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy. " – Mat. 16:18. Ny teny hoe Petera dia midika hoe vatokely, vato mikodiadia. Tsy i Petera no vatolampy nanorenana ny fiangonana. Naharesy azy tokoa ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita rehefa nandà ny Tompony izy tamin'ny fiozonana sy ny fianianana. Teo amin'Ilay tsy resin'ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita no nanorenana ny fiangonana. (...)

  "Amin 'ity vatolampy ity", hoy Jesôsy, "no hanorenako ny fiangonako". Teo anatrehan'Andriamanitra, sy ny herin'ny lanitra rehetra, teo anatrehan'ny tafiky ny helo tsy hita maso, no nanorenan'i Kristy ny fiangonany teo amin'Ilay Vatolampy velona. Izy no vatolampy, — ny tenany novakiana sy notorotoroina ho antsika. Ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy ny fiangonana miorina amin' io fanorenana io. 

  Toa mbola narefo ny fiangonana raha nanambara ireo teny ireo Kristy. Tsy nisy afa-tsy mpino isaina amin' ny rantsan-tanana no nifoteran'ny herin'ny demonia rehetra sy ny herin'ny olona ratsy fanahy rehetra; tsy tokony hatahotra anefa ny mpanaraka an'i Kristy. Miorina eo amin'Ilay Vatolampin'ny heriny izy ka tsy ho resy. 

  Nandritra ny enina arivo taona dia niorina teo amin' i Kristy ny finoana. Nandritra ny arivo taona dia namely Ilay Vatolampin'ny famonjena antsika ny ranobe manafotra sy ny rivo-dozan'ny fahatezeran'i Satana; nefa nijoro tsy azo nohozongozonina izy. Nanambara ny fahamarinana izay iorenan'ny finoan'ny fiangonana i Petera, ary koa nomen'i Jesôsy voninahitra izy izao amin'ny maha-solontenan'ny mpino rehetra azy. Hoy Izy: "Omeko anao ny fanalahidin 'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia hofehezinao any an-danitra; ary na inona na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra. " – and. 19

  Ny tenin'i Kristy no "fanalahidin 'ny fanjakan'ny lanitra". Teniny ny tenin'ny Soratra Masina rehetra ary voafaoka ao anatin'io fomba fitenenana io. Manan-kery hanokatra sy hanidy ny lanitra ireny teny ireny. Manambara ny fepetra handraisana sy handavana ny olona izany. Amin' izany dia hanitry ny fiainana ho amin'ny fiainana na hanitry ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana ny asan'ireo izay mitory ny tenin'Andriamanitra. Vesaran'ny vokatra maharitra mandrakizay ny asa nampanaovina azy ireo. – IFM, tt. 442,443. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.