Tsy manan-tsahala

  "Ny teni-vavolombelonao koa no firavoravoako, eny, mpanolo-tsaina ahy izany." - Sal. 119:24. 

  Mofon'aina:

  Tsy misy fianarana hafa mety hampahamendrika ny fisainana tsirairay sy ny fihetseham-po tsirairay ary ny faniriana tsirairay tahaka ny Soratra Masina. Io Teny masina io no fanambarana ny sitrapon' Andriamanitra amin'ny olombelona. Inona no andrasan'Andriama-nitra amin'ireo voary nohariana araka ny endriny? Ahoana no hahaizantsika manatsara ny fiainana ankehitriny sy mitsinjo ny hoavy? Ao no hahafantarantsika izany. Tsy misy boky hafa mahay manala ny fisalasalana ao an-tsaina sy manafaka hetaheta ny fo. Raha manao izay hahafantarana ny tenin'Andriamanitra isika ka mitandrina tsara ny amin' izay voalaza, dia mety ho tafasondrotra hiala amin'ny tsy fahalalana sy ny fitotonganana lalina indrindra, ka ho tonga zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'ireo anjely tsy nanota.

  Hampietry ny fijerintsika ny tenantsika ny fahalalantsika tsara ny maha-Izy an'Andriamanitra sy izay takiny amintsika. Izay mandinika tsara ny Soratra Masina dia hahita fa voafetra ny fahaizan'ny olombelona; ary raha tsy noho ny fanampiana izay avy amin'Andriamanitra irery ihany, dia tsy inona fa fahalemena sy tsy fahalalana ihany ny hery sy ny fahendren'ny olombelona. 

  Tsy manan-tsahala ny Baiboly raha ny fanabeazana omeny no heverina.(...)

  Mifandrindra tsikelikely amin'izay lohahevitra avela dinihiny maharitra ny saina. Raha toa ka lohahevitra efa mahazatra ihany no amenoana ny saina ka tsy avela handinika lohahevitra lalina sy mendrika izy, dia hihavotsa sy hihaosa. Raha tsy asaina miatrika zava-tsarotra mihitsy ny saina na miezaka ny hahatakatra fahamarinana manan-danja, dia mety tsy hitombo intsony aza rehefa afaka kelikely.

  Ny Baiboly no boky mirakitra tantara feno sy manan-karena fampianarana indrindra ananan'ny olombelona. Avy teo amin'ny loharanon'ny fahamarinana mandrakizay no nipoirany, ary ny tanan'Andriamanitra no niaro ny fahadiovany tao anatin'ny taona rehetra nifandimby.(...)

  Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny saina no afaka manao fandinihana lalina indrindra sy manam-paniriana ambony indrindra. Ao no ifandraisantsika amin'ireo patriarika sy mpaminany, ary ahenoantsika ny feon'i Jehôvah miteny amin'ny olona mety maty. Ao no ahitantsika ny voninahitry ny lanitra. – TFC, b. 5, tt. 24,25

  Please publish modules in offcanvas position.