Vaovao Madagasikara

  Hery mamorona

  " Ny tenin'i Jehôvah no nanaovana ny lanitra; ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra." - Sal. 33:6. 

  Mofon'aina:

  Ilay hery mpamorona izay nahatonga izao tontolo izao ho misy dia ny Tenin'Andriamanitra. Mitondra hery izany teny izany; miteraka fiainana. Teny fikasana avokoa ny didy rehetra; raha ekena an-tsitrapo sy raisin'ny fanahy izany dia mitondra fiainana mandrakizay avy amin'Ilay Tsy manam-petra. Manova ny toetra ary mamorona indray ny fanahy ho araka ny endrik'Andriamanitra izany.

  Ny fiainana nomena toy izany dia ho voatahiry araka izany koa. "Fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan 'Andriamanitra " - Mat. 4:4, no hiveloman'ny olona. 

  Voavolavola sy mitombo araka izay amahanana azy ny saina sy ny fanahy; ary miankina amintsika ihany ny hoe inona no hofahanantsika azy ireo (...)

  Hoy Andriamanitra amin'izay rehetra manana tombontsoa afaka mamaky ny Soratra Masina: "Soratako ho azy ny teny betsaka ao amin'ny lalàko", "Antsoy Aho, dia hovaliako hianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao." - Hos. 8:12; Jet 33:3. (...)

  Misy zava-miafina koa ny Tenin' Andriamanitra, tahaka ny toetran'Ilay Mpanoratra azy ihany, izay tsy azon'ny olombelona voafetra fantarina amin'ny fahafenoany mihitsy. Kanefa nanome porofo ampy Andriamanitra ao amin'ny Soratra Masina, ny amin'ny maha-avy amin'Andriamanitra izany. Ny fisian'Andriamanitra, ny toetrany, ny fahamarinan'ny Teniny, dia nohamafisina tamin'ny alalan'ny fijoroana ho vavolombelona izay miantso ny saintsika handanjalanja; ary dia feno tokoa izany fijoroana ho vavolombelona izany. Marina fa tsy manala ny mety hisian'ny fisalasalana Izy; tsy maintsy miankina amin'izay voambara ny finoana fa tsy amin'ny fampisehoana mivantana (...)

  Tsy misy antony tokony hisalasalantsika ny amin'ny Tenin'Andriamanitra satria tsy takatry ny saintsika ny zava-miafin'ny fitantanany. Feno zava-mahagaga tsy haintsika hazavaina ao anatin'ny natiora izay manodidina antsika. Koa tokony ho gaga ve isika raha toa ka misy zava-miafina tsy haintsika fantarina ihany koa ao amin'ny tontolo ara-panahy? Ny fahavotsan'ny sain'ny olombelona sy ny haterem-pisainany no maha-saro-takarina izany.

  Ireo zava-miafin'ny Baiboly dia tsy antony azo anoherana azy tsy akory, mifanohitra amin'izany aza, fa anisan'ny porofo mahery vaika indrindra ny maha-avy amin'Andriamanitra azy izany. — FK, tt. 137,187,188. 

  Please publish modules in offcanvas position.