Vaovao Madagasikara

  Miala amin’ny fanaon’izao tontolo izao

  "Izao no mampionona ahy amin'ny fahoriako; ny teninao no mamelona ahy." - Sal. 119:50. 

  Mofon'aina:

  Ny fiainan'i Kristy, izay manome aina izao tontolo izao, no ao amin'ny teniny. Tamin'ny teniny no nanasitranan' i Jesôsy ny aretina sy namoahany demonia; tamin'ny teniny no nampitoneny ny ranomasina sy nananganany ny maty; ary ny vahoaka no vavolombelona fa nanan-kery ny teniny. Nilaza ny tenin'Andriamanitra Izy, tahaka ny nitenenany tamin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpampianatra rehetra tao amin'ny Testamenta Taloha. Fanehoana an'i Kristy ny Baiboly manontolo, koa nirin'ny Mpamonjy ny hampitoetra ny finoan'ny mpanaraka Azy amin'ny teny. Rehefa tsy hatrehin'ny maso intsony Izy, dia tsy maintsy ho loharanon-kery ho azy ireo ny teny. Tahaka ny Tompony no hivelomany amin'ny "teny rehetra izay aloaky ny vavan 'Andriamanitra" - Mat. 4:4. (...) 

  Rehefa raisin'ny finoana toy izany ny foto-kevitry ny fahamarinana ka voatsakotsakony dia manjary isan'ny tena izany, sy hery manosika ao amin'ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra raisina ao amin'ny fanahy, dia mamolavola ny fisainana ka miditra ao amin'ny fampitomboana ny toetra amam-panahy.

  Ny fibanjinana mandrakariva an'i Jesôsy amin'ny mason'ny finoana no hampahery antsika. Hanao ny fanambarana sarobidy indrindra Andriamanitra ho an'ny vahoakany noana sy mangetaheta. Hahita izy fa Mpamonjy ny tenany manokana Kristy. (...) Maka ny toeran'ny fankahalana ny fitiavana, ka mandray ny fitoviana amin'Andriamanitra ny fo. Izany no atao hoe mivelona "amin'ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra". Izany no mihinana ny Mofo izay nidina avy tany an-danitra. 

  Nilaza fahamarinana masina sy mandrakizay Kristy, mikasika ny fifandraisan'ny tenany sy ny mpanaraka Azy. Fantany ny toetra amam-panahin'ireo izay milaza ny tenany ho mpianany, ary misedra ny finoany ny teniny. Nambarany fa tokony hino sy hiasa araka ny teniny izy. Izay rehetra mandray Azy dia tokony ho mpiray amin'ny toetrany, ka hitovy toetra Aminy. Izany dia mahafaoka ny famelana ny hambom-po nankamamiana. Mitaky fampileferana tanteraka ny tena amin'i Jesôsy izany. Nantsoina hahafoy tena isika, ho malemy fanahy sady tsy hiavona am-po. Tsy maintsy andehanana ny lalana ety izay nodiavin'Ilay Lehilahin'i Kalvary, raha te-hanana anjara amin'ny fanomezan'ny fiainana sy ny voninahitry ny lanitra. — IFM, tt. 411-413

  Please publish modules in offcanvas position.