Vaovao Madagasikara

  Tahaka ireo mponina tao Beria

  "(...) nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan-andro, na marina izany, na tsia." — Asa. 17:11. 

  Mofon'aina:

  iao Beria i Paoly dia nahita Jiosy vonona ny hanadihady ireo fahamarinana nampianariny. Hoy ny tatitra nataon'i Lioka momba azy ireo: "Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan'andro, na marina izany, na tsia. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanan-kaja sy ny lehilahy." - Asa.17:11,12.

  Tsy mba nisy hevitra nibahana nanery ny sain' ireo mponina tao Beria. Vonona ny handalina ny fahamarinan'ireo foto-pinoana notorin'ny apostoly izy. Nandinika ny Baiboly izy ireo, tsy noho ny fitiavana hahalala zavatra anefa, fa ny mba hahazoany mahafantatra izay voasoratra mikasika ilay Mesia nampanantenaina. Isan' andro dia nanadihady izay voalaza avy tamin'ny tsindri-mandrin'Andriamanitra izy, ary raha nampitahainy tamin'ny Soratra Masina, dia teo anilany ny anjelin' ny lanitra, nanazava ny sainy sy nanohina ny fony.

  Na taiza na taiza itoriana ny fahamarinan'ny filazantsara, dia voatarika hazoto handinika ny Soratra Masina izay maniru hanao ny tsara. 

  Amin' izao toe-javatra mamarana ny tantaran'ny tany izao, raha manaraka ny ohatr'ireo Beriana ireo izay itoriana ny fahamarinana no isedrana azy, ka mandinika ny Soratra Masina isan' andro, sy mampitaha ny hafatry nentina ho azy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia hisy olona maro kokoa amin' izao fotoana izao no hahatoky amin'ny foto-kevitry ny lalan'Andriamanitra, eo amin'ny toerana izay azo lazaina ihany fa vitsy ihany ankehitriny. Saingy rehefa aseho iero fahamarinana tsy dia ankafizim-bahoakaao amin'ny Baiboly, dia betsaka no mandà tsy hanao izany fanadihadiana izany. Na dia tsy afaka hanohitra ny fampianarana mazava ao amin'ny Soratra Masina aza izy, dia mampiseho fahalainana tanteraka handinika ireo fahamarinana natolotra azy. (...)

  Samy hotsaraina araka ny fahazavana nomena azy ny rehetra. Maniraka ny masoivohony ny Tompo hitondra ny hafatry ny famonjena, ary izay mandre dia ho raisiny ho tompon'andraikitra amin'ny fomba nitondrany ny tenin'ny mpanompony. Izay mitady ny marina amin'ny fony rehetra dia hanadihady lalina ireo foto-pinoana aseho azy, amin'ny fahazavan' ny tenin' Andriamanitra. - VM, tt. 203,204. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.