Hery miasa mangina manandratra

  "Izay matahotra Anao hahita ahy ka ho faly; fa ny teninao no andrasako." - Sal. 119:74. 

  Mofon'aina:

  Raha ampifamatorana amin'ny fiainana andavanandro ireo fahamarinan'ny Baiboly dia hanandratra ny saina hiala amin'ny zavatry ny tany sy ny fahasimbany. Ireo izay mifankazatra amin'ny Soratra Masina dia ho hita ho lehilahy sy vehivavy mampiasa hery miasa mangina manandratra. Rehefa mikatsaka ireo fahamarinan'ny lanitra voaseho ny mpikatsaka ny Soratra Masina amin'ny fo dia hikambana aminy amin'ny fifandraisana ety dia ety ny Fanahin'Andriamanitra. Ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra izay ampahafantariny antsika dia mampihiratra, mampivelatra, manandratra ny saina ary manome azy hery vaovao, amin'ny alalan'ny fampifandraisana ireo fahaiza-manaon'ny saina amin'ny fahamarinana lehibe. Raha atao ambinambin-javatra ny fianarana ny Soratra Masina dia fahavoazana lehibe tokoa no haterak'izany. Nisy fotoana nanilihana ny Baiboly tsy ho eo amin'ny sekolintsika ka nahazo vahana tokoa i Satana; niasa tamin'ny fomba haingana izay nampitolagaga izy ary nanangona vokatra araka izay tiany.

  Miankina amin'ny zavatra mahazatra ny saina ny fahatakarany. Raha ny olona rehetra no mianatra ny Baiboly dia tokony hahita vahoaka mandroso lavitra kokoa isika, izay afaka misaina lalindalina kokoa ary maneho faharanitan-tsaina lehibe mihoatra noho izay entin'ny fianarana ny siansa sy ny tantaran' izao tontolo izao fotsiny.(...) 

  Mietry ny izaho ka Andriamanitra sy ny fahamarinana ambarany kosa no asandratra. Ny tsy fifankazaran'ny olona amin'ireo tantara sarobidy ao amin'ny Baiboly no mahatonga ny fanandratana ny olombelona sy ny fanomezana haja kely dia kely an'Andriamanitra. Hita ao amin'ny Baiboly ny sakafo tsara sy sahaza indrindra ho an'ny Kristianina mba hitomboan'ny heriny ara-pisainana sy ara-pahalalana. Ny fandalinana ireo boky momba ny filôzôfia sy ny siansa dia tsy mitondra ho an'ny saina sy ny fitondrantena ny soa azon'ny Baiboly entina raha toa izany halalinina sy ampiharina. Amin'ny alalan'ny fianarana ny Baiboly no ifandraisana amin'ireo patriarika sy mpaminany. (...)

  Fahendren' olombelona toy ny ahoana moa no azo ampitahaina amin'ny halehiben'ny fanambaran' Andriamanitra? Ny olombelona voafetra, izay tsy mahalala an'Andriamanitra, no manao izay hanamaivanana ny tombambidin'ny Soratra Masina ary koa mandevona izany ho saron'izay heverina ho fahalalan'ny siansa.- FCE, U. 129,130

  Please publish modules in offcanvas position.