Vaovao Madagasikara

  Ny siansa sy ny Baiboly

  "Taiza ary hianao, fony Aho nanorina ny tany?" — Jôba 38:4. 

  Mofon'aina:

  Koa satria saina iray ihany no fototra niavian'ny bokin'ny zavaboary sy ny bokin'ny fanambarana dia tsy afaka ny tsy hirindra ireo.(...) Mahita zava-mahagaga vaovao hatrany ny siansa, kanefa raha azo tsara araka ny tokony ho izy ireny vokatry ny fikarohana ireny, dia tsy mifanohitra velively amin'ny fanambarana avy any an-danitra. (...)

  Ny fanatsoahana hevi-diso avy amin'ny zava-misy hita eo amin'ny zavaboary dia mahatonga ny maro hihevitra fa misy fifanoherana eo amin'ny siansa sy ny fanambarana. Teo am-piezahana hamerina indray ny firindrana dia misy foto-kevitra nekena ho fanazavana ny Baiboly kanefa manamaivana sy manafoana ny herin'ny Tenin'Andriamanitra izany. Ny jeôlôjia (na fandinihana ny toetry ny tany) dia noheverina fa mifanipaka tanteraka amin'ny fanazavana ara-bakiteny ny fanambaran'i Mosesy momba ny famoronana. Voalaza fa taona maro an-tapitrisany no nilaina vao afaka nivoatra niala tamin'ilay endriny foana ny tany. Koa mba hampifanarahana ny Baiboly amin'izany fanambaran'ny siansa izany dia natao hoe tsy voafaritra mazava fa midadasika ireo fotoana nitrangan'ny Famoronana, ka mety ho tao anatin'ny taona an'arivony na an-tapitrisany maro mihitsy aza izany. 

  Tsy mitombina ny tsoa-kevitra toy izany. Izay voasoratra ao amin'ny Baiboly dia mifanaraka tsara ary mifandrindra amin'izay ampianarin'ny zavaboary. Izao no voasoratra momba ny andro voalohany tamin'ny Famoronana: "Dia nisy hariva, ary nisy maraina,- andro voalohany izany. " - Gen. 1:5. Toy izany koa no voalaza momba ny tsirairay avy amin'ireo enina andro sisa amin'ny herinandron'ny Famoronana. Ambaran'ny Soratra Masina fa andro iray, izany hoe hariva sy maraina tahaka ny andro rehetra nisy hatramin'izay izany fotoana izany. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny asa famoronana: "Fa Izy no niteny dia ary izany; Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany." - Sal. 33:9. Koa hafiriana moa no ilain'Ilay mahay mampisy izao tontolo rehetra tsy hita isa izao mba hampivoarana ny tany hiala amin'ny fahafoanana? Koa tsy maintsy aolantsika ve ny Teniny mba hahazoantsika manazava ny asany? (...)

  Amin'ny alalan'ny fanampian'io Fanahy io ireny ihany, Izay "nanomba tambonin'ny rano" tany am-piandohana, amin'ny alalan'ilay Teny izay "nahariana ny zavatra rehetra", amin'ny alalan'Ilay "tena Mazava Izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao", no ahazoana manazava ny siansa araka ny tena izy marina. Eo ambanin'ny fitarihany ihany no ahafahana mahalala ny fahamarinana lalina raketiny. — FK, tt. 139,140,146. 

  Please publish modules in offcanvas position.