Vaovao Madagasikara

  Fitaka amin’ny andro farany

  "(...) fa manana hery kely ihany hianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako." — Apôk. 3:8. 

  Mofon'aina:

  NIatetika loatra ny fifohazana eo amin'ny vahoaka no vokatry ny fientanentan'ny eritreritra fotsiny, amin'ny fanaitairana ny fihetseham-po, amin'ny fitiavana zava-baovao sy manaitra tampoka. Ny olona azo amin'izany fomba izany dia tsy manana faniriana firy hihaino ny fahamarinan'ny Baiboly, ary tsy liana loatra handre ny teny vavolombelon'ny mpaminany sy ny apostoly. Raha tsy misy zavatra manaitaitra ao amin'ny fanompoam-pivavahana, dia tsy mahasarika azy ireny. Tsy mampiraika azy ny hafatra izay miteny amin'ny saina tsy misy fihetseham-po. Tsy henoiny ny fampitandremana mazava avy amin'ny Tenin'Andriamanitra, izay mikasika mivantana ny tombon-tsoany mandrakizay. 

  Ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'izay maharitra mandrakizay no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ho an'ny fanahy rehetra tena mibebaka marina. Aiza anefa ny tena fanoloran-tena marina ho an'Andriamanitra ho amin'ny fiangonan'ny besinimaro ankehitriny? (...)

  Na oviana na oviana ny olona no manao an-tsirambina ny teny vavolombelon'ny Baiboly, ka miala amin'ireny fahamarinana mazava ireny, izay fisedrana ny fanahy iray mitaky fandavan-tena sy fahafoizana an'izao tontolo izao, dia azontsika antoka fa tsy mirotsaka amin' izany ny fitahian'Andriamanitra. Ary araka ny fitsipika izay nomen'i Kristy hoe: "ny voany no ahafantaranareo azy" - (Mat. 7:16) dia ahitana marimarina fa tsy asan'ny Fanahin'Andriamanitra ireny fihetsehana ireny.

  Nanambara ny tenany tamin'ny olona amin'ny alalan'ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny teniny Andriamanitra; ary ampinga miaro amin'ny fakam-panahin'i Satana an'izay rehetra manaiky ireny izany. Ny fanaovana an-tsirambina ireny fahamarinana ireny no mampidanadana ny varavarana idiran 'ny ratsy izay miely patrana hatraiza hatraiza eo amin'izao tontolo izao ara-pivavahana. Ny toetran'ny lalàn'Andriamanitra sy ny -maha-zava-dehibe azy dia azo lazaina fa very tsy eo imaso intsony. Ny fiheverana tsy marina ny momba ny toetran'ny lalan'Andriamanitra, ny faharetany ho mandrakizay sy ny tsy maintsy hitandremana azy dia mitarika ho amin'ny fahadisoan-kevitra momba ny fifandraisan'ny lalàna amin'ny fiovam-po sy ny fanamasinana izay nampitambotsotra ny filamatry ny fitiavam-bavaka ao amin'ny fiangonana. Eo no ahitana ny tsiambaratelon'ny tsy fisian'ny Fanahy Masina sy ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fifohazana amin'ny androntsika. - HM tt, 477-479, ed 1983.

  Please publish modules in offcanvas position.