Vaovao Madagasikara

  Ny adidintsika voalohany

   "Raha misy olona ta-hanao ny sitrapony, dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy (...)" — Jao. 7:17. 

  Mofon'aina:

  Adidy voalohany indrindra sy ambony indrindra mipetraka amin'ny olona misaina rehetra ny mianatra ny fahamarinana avy amin'ny Soratra Masina, ary manaraka izany dia ny mandeha amin'ny fahazavana sy ny mampahery ny hafa hanaraka ny ohatra omeny. (...) 

  Ireo fahamarinana izay ambaran'ny Baiboly amin'ny fomba mazava indrindra dia nampidiran'ny manam-pahaizana fisalasalana sy haizina; manam-pahaizana izay mihambo ho manam-pahendrena lalina ka mampianatra fa ny Soratra Masina dia misy heviny miafina ara-panahy izay tsy miharihary eo amin'ny teny ampiasaina. Mpampianatra sandoka ireny olona ireny. Antokon'olona toy ireny no nilazan'i Jesôsy hoe: "Tsy fantatrareo ny Soratra Masina sy ny herin 'Andriamanitra". (...) Nanome teny fikasana Kristy nanao hoe: "Raha misy olona ta-hanao ny sitrapony, dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy". Raha raisin'ny olona araka ny amakiany azy ny Baiboly, raha tsy misy mpampianatra sandoka handiso làlana sy hampikorontana ny sainy, dia hisy asa ho vita izay hahafaly ny anjely ka hahatonga ny olona arivoarivo izay mirenireny ao amin'ny hevi-diso ankehitriny ho tafiditra ao amin'ny valan'ondrin'i Kristy. 

  Tokony hampiasaintsika ny herin-tsaintsika rehetra ho amin'ny fianarana Soratra Masina ary tokony hiezaka mafy ny hahatakarana, araka izay mety ho tratran'ny olona mety maty, ny hevitr'izao zava-dalina momba an'Andriamanitra; nefa aoka koa tsy hohadinoina fa ny toetra mora ampianarina sy milefitra ananan'ny zaza no tena toe-tsain'ny mpianatra. Tsy tokony ho ireo fomba fampiasa amin'ny fanalana ny olana ara-pilozofia no entintsika mamaha ny zava-tsaro-pantarina ao amin'ny Soratra Masina.(...) Tsy maintsy hanatona amin'ny toe-tsaina feno fanetren-tena sy azo ampianarina isika mba ahazoantsika fahalalana avy amin'Ilay "IZAHO IZAY IZY". Raha tsy izany dia hanamaizina indrindra ny saintsika ny anjely ratsy sy hanamafy ny fontsika ka tsy handaitra ny fahamarinana. 

  Betsaka ny teny ao amin'ny Soratra Masina izay lazain'ny manam-pahaizana ho zava-miafina, na dinganiny ho tsy misy lanjany firy, ho feno fampiononana sy torohevitra ho an'izay efa nampianarina tao amin'ny sekolin'i Kristy. - HM tt. 624,625 cd. 1983.

  Please publish modules in offcanvas position.