Fanati-tsitrapo

  "(...) ny fitoriana an'i Jesôsy Kristy, araka ny fampisehoana ny zava-niafina, izay voàfina hatry ny fony fahagola." - Rôm. 16:25. 

  Mofon'aina:

  Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty aoriana, na nalamina taorian'ny nahalavoan'i Adama. Fanambarana ny "zava-miafina, izay hatry ny fony fahagola", izany (Rom. 16:25). (...) Hatramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadihan'i satana, sy ny fahalavoan'ny olona noho ny hery mamitak'ilay mpihemotra. Tsy nibaiko ny hisian'ny fahotana tsy akory Andriamanitra, fa tazany mialoha ny fisiany, ka nomaniny izay ilaina hoenti-misetra io zava-doza matsiravina io. Lehibe indrindra ny fitiavany izao tontolo izao, ka nanao fanekena Izy hanome ny Zanani-lahy tokana "mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay" — Jao. 3:16. 

  Fanatitra nataony tamin'ny nahim-pony izany. Azon'i Jesôsy natao ny nijanona teo anilan'ny Ray. Azony natao ny nitahiry ny voninahitry ny lanitra, sy ny fankalazan'ny anjely. Nefa nifidy ny namerina ny tehim-panjakana teo am-pelatanan'ny Ray Izy, ka hidina eo amin'ny seza fiandrianan'izao rehetra izao, mba ahazoany mitondra fahazavana ho an'izay rakotry ny haizina sy fiainana ho an'izay mila ho faty. 

  Efa sahabo ho roa arivo taona izao, dia nisy feo nirakitra zava-miafina ny maha-zava-dehibe azy, re tany an-danitra avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nanao hoe: "Inty Aho tonga". "Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ho ahy (...) Inty Aho tonga (ao amin'ny horonam-boky no nanoratana Ahy) hanao ny sitraponao Andriamanitra ô" - Heb. 10:5-7. Ireo teny ireo dia manambara ny faharetan'ny fikasana izay nafenina hatramin'ny fahagola. Efa hitsidika ny tanintsika Kristy ka ho tonga nofo. Hoy Izy "Tena no namboarinao ho Ahy". Raha niseho tamin'ny voninahitra izay niarahany nanana tamin'ny Ray talohan'ny nisian'izao tontolo izao Izy, dia tsy ho zakantsika ny fanatrehany. Nafenina tsy hiseho ny voninahiny mba ahazontsika mibanjina izany nefa tsy ho ringana. Nosaronana tamin'ny maha-olombelona ny maha-Andriamanitra Azy, tao amin'ny endrik'olombelona hita maso, ny voninahitry ny hita maso.

  Toy izany no nananganan'i Kristy ny taberinakeliny teo anivon'ny toeram-pilasiantsika olombelona. Natsangany teo akaikin'ny trano lain'ny olombelona ny trano lainy, mba honenany eo amintsika amin'ny toetra amam-panahy sy ny fiainan'Andriamanitra. - IFM, tt. 13.

  Please publish modules in offcanvas position.