Vaovao Madagasikara

  Asa lehibe kokoa

   "Minoa Ahy fa Izaho ao amin'ny Ray, ary ny Ray ato amiko; fa raha tsy izany, dia minoa Ahy noho ny asa ihany aza." — Jao. 14:11. 

  Mofon'aina:

  Raha nanao ireo teny ireo Kristy, dia namirapiratra teo amin'ny endriny ny voninahitr'Andriamanitra, fa fanajana feno fahamasinana no tsapan'izay rehatra nanatrika raha liana sy tretrika izy nihaino ny teniny.(...) Tsapany fa akaiky dia akaiky ny lanitra, ary tsapany fa hafatra ho azy avy any amin'ny Ray izay any an-danitra ny teny izay norenesiny. 

  "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hoy Jesôsy , izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa". Nampitebiteby fatratra ny Mpamonjy ny hahazoan'ny mpianany ny antony mampiray ny maha-Andriamanitra amin'ny maha-olombelona. Tonga teto amin'izao tontonlo izao Izy mba hampiharihary ny voninahitr'Andriamanitra, mba hahazoany manandratra ny olona amin'ny alalan'ny heriny manova. Naseho teo aminy Andriamanitra mba hahazoana maneho Azy eo amin'izy ireo. Tsy naneho toetra Jesôsy , ary tsy nampiasa hery Izy, izay tsy mety ho azon'ny olona amin'ny alalan'ny finoana Azy. (...)

  "Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray" - and 12. Tsy tian'i Kristy nolazaina tamin'izany hampientanentana "noho ny asa nataony ny asa hataon'ny mpianatra, fa hanana velarana lehibe kokoa. Tsy nilaza ny amin'ny fanaovana fahagagana fotsiny izy, fa ny amin'izay rehetra atao eo ambanin'ny asan'ny Fanahy Masina."

  Rehefa niakatra ho any an-danitra ny Tompo, dia tsapan'ny mpianatra ny fahatanterahan'ny teny fikasana. Tena zava-misy velona tokoa tamin'izy ireo ny toe-javatra niseho tamin'ny fanombohana teo amin'ny hazo fijaliana, sy ny fitsanganana tamin'ny maty sy ny niakaran'i Kristy tany an-danitra. (...) Fantany fa ilay Andriamanitra mpampianatra dia araka izay rehatra nilazany ny tenany. Raha nanambara ny fanandramana nataony izy ireo, ka nanandrana ny fitiavan'Andriamanitra, dia nalefaka sy nilefitra ny fon'ny olona, ka vahoaka maro no nino an'i Jesôsy . 

  Teny fikasana ho an'ny fiangonanay taty amin'ny andro farany ny teny fikasana nataon'ny Mpamonjy tamin'ny mpianany. (...) Izay rehetra handeha hiasa, ka tsy mitoky amin'izay azon'ny tenany samirery atao, fa amin'izay azon'Andriamanitra hatao ho azy sy amin'ny alalany, dia azo antoka fa hahatsapa ny fahatanterahan'ny teny fikasany. «Hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray», hoy ny nambarany. - IFM, tt. 718,719

  Please publish modules in offcanvas position.