Vaovao Madagasikara

  Mila ny maha-olombelona

  "Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika." Jao. 1:14. 

  Mofon'aina:

  Mba hisolo tena Azy eo amin'ny olona, dia tsy anjely tsy mbola lavo no nofidin'i Kristy, fa olombelona, olona manana fironana ambany tahaka ireo mpanota iriny ho vonjena ihany. Noraisin'i Kristy teo amin'ny tenany ny maha-olombelona mba hahazoany mahatratra ny taranak'olombelona. Ilain'ny maha-Andriamanitra ny maha-olombelona; satria samy ilaina ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona mba hitondrana famonjena amin'izao tontolo izao. (...) Toy izany koa amin'ny mpanompo sy ny mpitondra hafatra ho an'i Kristy. Mila hery ivelan'ny tenany sy mihoatra noho ny tenany izy, mba hamerina aminy ny fitoviana amin'Andriamanitra; nefa tsy mahatonga ny asan'ny olombelona tsy ho zava-dehibe tsy akory izany. Mamikitra amin'ny herin'Andriamanitra ny taranak'olombelona, mitoetra ao am-po amin'ny alalan'ny finoana Kristy; ary manjary mahasoa hanao ny tsara ny herin' ny olona amin'ny alalan'ny fiaraha–miasa amin'ny herin'Andriamanitra. 

  Ilay niantso ny mpanarato tany Galilia no mbola miantso olona koa ankehitriny hanompo Azy.(...) Manasa antsika Izy mba handray ny fitarihan'Andriamanitra, mba hahazoantsika manao ny asan'Andriamanitra, rehefa miray amin'i Kristy isika. 

  "Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny halehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. " -2 Kôr. 4:7. Io no antony nanankinana ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona diso fa tsy amin'ny anjely. Mazava fa herin'Andriamanitra ny hery izay miasa amin'ny alalan'ny fahalemen'ny olombelona (...) Izay "hodidinin'ny fahalemena" dia tokony ho afaka "mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania" – Heb. 5:2. Satria efa tandidomin-doza koa izy, ary efa nifamahofaho ny tamin'ny loza sy ny zava-tsarotra teny an-dalana ny fiainany ary noho io antony io dia nantsoina izy ireo mba hanatsotra ny tanana amin'ny hafa izay tandindomin-doza tahaka izany koa. Misy fanahy very hevitra noho ny fisalasalana, vesaran'ny fahosana, malemy amin'ny finoana, ary tsy afaka mamikitra ilay tsy hita; nefa indro misy sakaiza iray mety ho hitany, manatona azy amin'ny alalan'i Kristy, manaiky ho tonga masom-by iray ka hampifikitra sy hampiray ny finoana mangozohozo amin'i Kristy.

  Mpiara-miasa amin'ny anjelin'ny lanitra isika rehefa maneho an'i Jesôsy eo amin'izao tontolo izao. - IFM, tt. 308,309: 

  Please publish modules in offcanvas position.