Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ilay Mpampianatra avy any an-danitra

  "Ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain'ny mandrakizay Andrian'ny fiadanana." - Isa. 9:5. 

  Mofon'aina:

  Nomen'ny lanitra ho an'ny olombelona ny tsara indrindra sy ny lehibe indrindra tao amin'ilay Mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Ilay nanatrika tao amin'ny fivoriam-ben'ny Avo Indrindra izay mitoetra ao amin'ny Masina Indrindra, no nifidy haneho mivantana tamin'ny olombelona ny fahalalana an'Andriamanitra. 

  Tamin'ny alalan'i Kristy no nampitana ny taratry ny lanitra, izay nanatratra ity tontolontsika lavo ity. Izy no ilay niteny tamin'ny alalan'ireo rehetra izay nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olombelona nandritra ireo taona nifandimby. Ny toetra tsaran'ireo olona manana ny maha-izy azy, sy ambony indrindra dia maneho ny toetrany. Ny fahadiovana sy ny hatsaram-panahin'i Josefa, ny finoana sy ny fahalemem-panahy ary ny fahari-pon'i Mosesy, ny fijoroan'i Elisa , ny toetra mahatoky sy mendri-kaja ary mahitsy nananan'i Daniela, ny hafanam-po sy ny fanoloran-tenan'i Paoly, ny herin-tsaina sy herimpanahy tao amin'izy rehetra ireo, sy tao amin'ireo rehetra izay nitoetra teto amin'ity tany ity, dia tsy inona fa taratry ny famirapiratan'ny voninahiny. Tao Aminy no nahitana ny fahatanterahana rehetra. 

  Tonga tety an-tany i Kristy mba haneho izany filamatra tsara indrindra natao hotratrarina izany, mba haneho ny tokony ho mahaizy ny olombelona tsirairay; ary koa haneho aminy fa rehefa mandray an'Andriamanitra amin'ny alalany izy ireo dia hahita fiovana. (...) 

  (...) Niseho ny tena Fahazavana rehefa tao anatin'ny haizina mikitroka izao tontolo izao. Navily hanalavitra an'Andriamanitra ny sain'ny olona tamin'ny alalan'ny fampianaran-diso. Naka ny toeran'ny fanambarana avy any ambony ny fampianaran'olombelona tao amin'ireo rafipanabeazana nibahan-toerana. Naleon'ny olona nifidy ny filamatra izay noforonin'ny sainy toy izay hanaiky ny lalan'ny fahamarinana izay efa nomen'ny lanitra. Niala tamin'ilay Fahazavan'aina izy ireo ka nivily hanaraka ny pitik'afo izay narehiny. Izay mitady hanova ny olona dia tsy maintsy mahatakatra ny momba azy aloha. Amin'ny alalan'ny firaisam-po sy ny finoana ary ny fitiavana ihany no hahatrarana ny olona sy hanandratana azy. Mijoro ho Mpampianatra lehibe i Kristy; Izy no lehibe indrindra tamin'izay nitoetra teto an-tany, ary Izy irery no mahafantatra tsara ny momba ny fanahin'ny olombelona. - FK, tt. 77,78,82,83.

  Please publish modules in offcanvas position.