Vaovao Madagasikara

  Fitiavana mahafoy tena

  "Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao." – Jao. 3:17. 

  Mofon'aina:

  Ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra dia indro hita eo amin'ny tavan'i Jesôsy Kristy" hatramin'ny andron'ny fahagola dia efa iray tamin'ny Ray Jesôsy Kristy Tompo; "Endrik'Andriamanitra Izy" tamin'izany, endriky ny fahalehibeazany sy ny fiandrianany, famirapiratan'ny voninahiny". (...) Tonga teto amin'ity tany nohamaizinin'ny fahotana ity Izy mba haneho ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra, mba ho "amintsika Andriamanitra". Noho izany dia voalazan'ny faminaniana hoe: "Ary ny anarany hatao hoe Imanoela." 

  (...) Izy no tenin'Andriamanitra — fisainan'Andriamanitra ren'ny sofina. Hoy izy tao amin'ny vavaka nataony ho an'ny mpianany: "efa nampahafantariko azy ny anaranao" — "mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindrampo sy fahamarinana" — "mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy". Nefa tsy ho an'ny zanany teraka teto an-tany ihany no natao io fanambarana io. Ity izao tontolo izao kely ity no boky fianaran'izao rehetra izao. Ny fikasan'Andriamanitra mahagaga ny amin'ny fahasoavana, ny zava-miafin'ny fitiavana manavotra ho lohahevitra "tian'ny anjely hodinihina",ary hianarany mandritra ny fotoana tsy manam-pahataperana. Ny voavotra sy ireo voahary tsy tratry ny fahalavoana dia samy hahita "siansa" ho azy sy ny tonon-kira ho ventesiny eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. (...) Ho hita eo amin'ny fahazavana avy eo kalvary fa ny lalàn'ny fitiavana mahafoy tena no lalàn'ny fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra ; fa ao am-pon'Andriamanitra ny loharanon'ny fitiavana "tsy mitady ny azy"; ary ao amin'ny Ray malemy fanahy sy tsy miavona am-po no miseho ny toetra amam-panahin'Ilay mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina. 

  Tamin'ny voalohany dia naseho teo amin'ny asa rehetra vita teo amin'ny famoronana Andriamanitra. Kristy no namelatra ny lanitra, sy nametraka ny fanorenan'ny tany. Ny tanany no napihantona an'izao tontolo izao teo amin'ny habakabaka sy namolavola ny voninkazo teny an-tsaha. "Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny Izy". "Azy ny ranomasina, fa Izy no nanao azy" – Sal. 65:7; 95:5. Izy no nahahenika hatsaran-tarehy ny tany, sy nahafeno hirahira ny rivotra. Ary nosoratany teo amin'ny zavatra rehetra teto an-tany, eny amin'ny rivotra sy eny amin'ny lanitra ny hafatra manambara ny fitiavan'ny Ray. - IFM, tt. 9,10. 

  Please publish modules in offcanvas position.