Vaovao Madagasikara

  Tsy hain’ny tia tena ny atao hoe fitiavana

  Any ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; (...) Ka ho tahaka ny Avo Indrindra (...)" — Isa. 14:13,14. 

  Mofon'aina:

  Fantatr'i Satana, tamin'ny nahaterahan'i Jesôsy, fa tonga Ilay nirahin'Andriamanitra haka ny fanjakany. Nangovitra izy raha nandre ny hafatry ny anjely nilaza marina ny amin'ny fahefan ' Ilay Mpanjaka vao teraka. Fantatr'i Satana tsara ny toerana notanan'i Kristy tany an-danitra amin'ny maha-Malalan'ny Ray Azy. Nahazendana sady nampihorohoro azy ny fahatongavan'ny Zanak'Andriamanitra ho nofo. Tsy hainy refesina ny halalin'io zava-miafin'ny fahafoizan-tena lehibe io. Tsy takatry ny fanahiny feno fitiavan-tena ny fitiavana toy izany ho an'ny taranaka lavo. Nanjavozavo ihany ny fahatakaran'ny olona ny voninahitra sy ny fiadanan'ny lanitra, ary ny fifaliana eo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra; Losifera, ilay kerôbima manaloka kosa dia nahatsapa ny fahavoazany ka tapa-kevitra hamaly faty amin'ny fitarihana ny hafa any amin'ny hantsana. Mba hahatanterahany ny tetiny, dia tarihiny ny olona hampihem-bidy ny zavatry ny lanitra ka hametraka ny fony amin'ny zavatry ny tany.(...)

  Naseho tao amin'i Kristy ny endrik'Andriamanitra, ary tapaka tao amin'ny filan-kevitr' i Satana fa horesena Izy. Nanomboka teo dia tsy mbola nisy olombelona afa-nandositra ny herin'ilay mpamitaka. Niara-nioko hanohitra an'i Kristy ny herin'ny ratsy rehetra, mba hiditra amin'ny ady atao Aminy, ary raha azo atao mba handresy Azy.

  Nanatrika ny batisan'ny Mpamonjy i Satana. Nandre ny feon'i Jehôvah nanamarina ny maha-Andriamanitra an'i Jesôsy izy. Hatramin'ny nanatonan'i Adama, rehefa tapaka ny fifandraisana mivantana nisy teo amin'ny taranak'olombelona sy Andriamanitra, dia tamin'ny alalan'i Kristy indray no nisian'ny fifaneraseran'ny lanitra sy ny tany; tonga anefa i Jesôsy ankehitriny "(...) naka ny endriky ny nofo ota (...)", ary ny Ray mihitsy no nanambara izany. Efa nifandray tamin'ny taranak'olombelona tamin'ny alalan'i Kristy Izy talohan'izao; ankehitriny Izy mifandray amin'ny taranak'olombelona ao amin'i Kristy.(...)

  Hitan'i Satana fa tsy maintsy mandresy izy na resy. Zava-dehibe loatra ny ho vokatry ny ady ka tsy azo nankinina tamin'ireo anjely mpiara-manao ratsy aminy. Tsy maintsy ny tenany mihitsy no mitarika ny fizotry ny ady. Nivondrona hanohitra ny Zanak'Andriamanitra ny herin'ny fihemorana rehetra. I Kristy no nokendren'ny fiadian'ny helo rehetra hasiana. — IFM, tt. 104,105.

  Please publish modules in offcanvas position.