Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fantatr’Andriamanitra tsara

  "Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana." — Jao. 1:16. 

  Mofon'aina:

  Satria tonga nonina niaraka tamintsika i Jesôsy, dia fantatsika fa mahalala ny fitsapana mahazo antsika Andriamanitra, ary miray fo amin'ny fahoriantsika. Ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin' i Adama rehetra dia afaka mahafantatra fa sakaizan'ny mpanota Ilay Mpahary antsika. Ny fampianarana rehetra momba ny fahasoavana mantsy, ny fampanantenana fifaliana rehetra, ny asam-pitiavana rehetra, ny toetran' Andriamanitra mahasintona rehetra naseho teo amin'ny fiainan'ny Mpamonjy teto an-tany, dia samy ahitantsika fa "amintsika Andriamanitra". 

  Asehon'i Satana ho lalàm-pitiavan-tena ny lalàm-pitiavan' Andriamanitra. Lazainy fa tsy mety ho vitantsika ny mankatà ny fitsipik'izany lalàna izany. Ny fahalavoan' ireo razambentsika voalohany, sy ny fahoriana rehetra vokatr'izany, dia iampangany ny Mpahary, ka tarihiny ny olona hijery an'Andriamanitra ho Ilay niavian'ny fahotana sy ny fijaliana ary ny fahafatesana. Hanala sarona io fitaka io i Jesôsy.(...) Raha misy, na inona na inona tokony hozakaintsika izay tsy niaretan'i Jesôsy, dia izany zavatra izany no anehoan' i Satana fa tsy ampy ho antsika ny herin'Andriamanitra. Noho izany dia " (...) nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra (..)" i Jesôsy. Niaritra ny fitsapana rehetra mety hihatra amintsika Izy. (...) Raha nandehandeha nanao soa Izy, ka nanasitrana ireo nampahorin' i Satana, dia nasehony mazava tamin'ny olona ny toetry ny lalàn'Andriamanitra sy ny asa fanompoana ataony. Vavolombelona ny fiainany fa azontsika atao koa ny mankatà ny lalàn'Andriamanitra.

  Tamin'ny alalan'ny maha-olombelona Azy dia nandray ny taranak'olombelona i Kristy; amin'ny alalan'ny maha-Andriamanitra Azy, dia mamikitra ny seza fiandrianan'Andriamanitra Izy. Amin'ny maha-Zanak'olona Azy, dia nanome oha-pankatoavana antsika Izy; amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy, dia manome antsika hery hoenti-mankatô Azy Izy. I Kristy no niteny tamin'i Mosesy avy tao amin'ilay roimemy teo amin'ny tendrombohitra Hôreba ka nanao hoe: "IZAHO IZAY IZY Ary hoy Izy amintsika: "IZAHO no Mpiandry tsara". "IZAHO no mofon'aina". "IZAHO no Làlana sy Fahamarinana ary Fiainana (...)". "Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany". IZAHO no antoky ny teny fikasana rehetra. IZAHO, aza matahotra. "Amintsika Andriamanitra", izany no tokintsika ho afaka amin'ny fahotana, antoky ny herintsika hoenti-mankatò ny lalàn'ny lanitra. — IFM, tt. 14,15

  Please publish modules in offcanvas position.