Vaovao Madagasikara

  Ny tantaran’i Betlehema

  Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo."– Lio. 2:11. 

  Mofon'aina:

  Tsy tafasaraka bebe kokoa noho ny tamin'ny fotoana nandrenesan'ny mpiandry ondry ny hiran'ny anjely tsy akory ny lanitra sy ny tany. Mbola mikarakara ny taranak'olombelona ihany ny lanitra tahaka ny fony nisy olona tsotra nanana asa aman-draharaha tsotra nihaona tamin'ny anjely tamin'ny andro antoandro, ka niresaka tamin'ireo mpitondra hafatry ny lanitra tany amin'ny tanimboaloboka sy tany an-tsaha. Mety ho tena akaiky antsika ny lanitra raha eo amin'ny lalan-tsarotry ny fiainana andavanandro isika. Hisy anjely avy any amin'ny lapa any ambony hanaraka ny dian'ireo izay mandeha manaraka ny baikon'Andriamanitra. 

  Tahirin-kevitra tsy mety ritra ny tantaran'i Betlehema. Ao no iafenan'ny "(...) halalin'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany (...)! " Mahagaga antsika ny sorona nataon'ny Mpamonjy tamin'ny nanakalozany ny seza fiandrianan'ny lanitra tamin' ny fihinanam-bilona, ary ny fiarahany tamin'ny anjely nitsaoka Azy, izay natakalony ny fiarahana tamin'ny biby tao an-tranon' omby. Meloka eo anatrehany ny avonavon'ny olombelona sy ny fiheverantenany ho ampy. Nefa vao fiandohan'ny fietreny mahagaga izany. Efa tena ho fanambaniana tsy hita fetra ny Zanak'Andriamanitra ny nandray ny nofon'olombelona na dia tamin'ny fotoana tsy nananan'i Adama tsiny tao Edena aza. Nefa neken'i Jesôsy ny nandray ny maha-olombelona efa trotraky ny efatra arivo taona nanjakan'ny fahotana.(...)

  Tany an-danitra no efa nankahalan'i Satana an'i Kristy noho ny toerany tao amin'ny lapan'Andriamanitra. Vao mainka nitombo ny fankahalany azy rehefa nesorina tamin'ny toerany izy. Nankahala Azy izy raha natolony ny tenany hanavotana ny taranaky ny mpanota. Nefa teto amin'ity izao tontolo izao ity izay iambohan' i Satana fa fanjakany, no namelan'Andriamanitra hiavian'ny Zanany, ho zazakely tsy manan-kery, iharan'ny fahalemen'ny maha-olombelona. Navelany hisetra ny loza fahitan'ny fanahin'olombelona tsotra eo amin'ny fiainany izy, navelany hikatroka ny ady tsy maintsy hikatrohan'ny zanak'olombelona rehetra Izy, na dia nety nihatra taminy aza ny tsy fahombiazana ny fahaverezana mandrakizay.

  Hiatrika ady mafaitra sy misy zava-doza mampahatahotra be lanitra no nanomezan'Andriamanitra ny Zananilahy tokana, mba ho azo antoka ho an' ireo zanatsika kely ny lalan'ny fiainana. "Indro ny fitiavana". Aoka ho gaga ny lanitra ary hitolagaga ny tany! IFM, tt. 37,38. 

  Please publish modules in offcanvas position.