Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fantany ny asa nanirahana Azy

  "Ary rehefa roa ambin'ny folo taona Jesosy, dia niakatra izy ireo, araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana (...)" – Lio. 2:42. 

  Mofon'aina:

  Nanaraka ny Paska dia nisy ireo fito andro firavoravoana nihinanana mofo tsy misy masirasira.(...) Tandindon'ny asan'i Kristy avokoa ny fanompoam-pivavahana rehetra natao tamin'izany. Mampiseho lesona azo tsapain-tanana momba ny fanavotana ny fanafahana ny Isiraely avy tany Egipta, ary nokasaina hotazonina ao an-tsaina amin'ny alalan'ny Paska izany. Samy naneho ny Mpamonjy na ny zanak'ondry voavono, na ny mofo tsy misy masirasira, na ny amboaran'ny voaloham-bokatra. 

  Ho an'ny ankabeazan'ny olona tamin'ny andron'i Kristy, dia efa nanjary fombafomba ivelambelany fotsiny ny fitandremana io androm-piravoravoana io. Nanao ahoana kosa ny dikan'izany tamin'ny Zanak 'Andriamanitra!

  Voalohany izao i Jesôsy zaza no nijery ny tempoly. Hitany ireo mpisorona niakanjo fotsy, manao ny asa fanompoany be voninahitra. Nobanjininy ilay biby natao fanatitra nivoa-dra teo ambonin'ny alitara. Niara-niondrika nivavaka tamin'ny olona Izy, raha niakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny setroky ny fofo-manitra. Nanatri-maso ireo fomba fanao mampieritreritra fatratra tamin'ny fanompoam-pivavahana tamin'ny Paska Izy. Nihanazava taminy isan'andro ny dikany. Toa mifamototra amin'ny fiainany ny ambaratonga rehetra. Nisy fihetseham-po vaovao nifoha tao Aminy. Nangina sady variana Izy ka toa nandinika zava-tsarotra lehibe. Niharihary teo amin'ny Mpamonjy ny zava-miafin'ny asa nanirahina Azy.

  Revo nibanjina ireo toe-javatra ireo Izy ka tsy nijanona teo akaikin'ny ray aman-dreniny. Nitady ny ho irery Izy. Rehefa nifarana ireo fanompoam-pivavahana momba ny Paska, dia mbola nitaredretra tao amin'ny kianjan'ny tempoly Izy; ary rehefa niala tao Jerosalema ny mpivavaka, dia tafajanona Izy.

  Nirin'ny ray aman-drenin'i Jesôsy ny hampifandray Azy tamin'ireo mpampianatra lehibe tao Isiraely tamin'iny nandalovany tany Jerosalema iny.(...) Nanantena i Josefa sy i Maria fa ho voatarika hanao ny fanaon'ny raby nahita fianarana ambony Izy ka hazoto kokoa hankatô izay takin'izy ireo. Andriamanitra anefa no efa nampianatra an'i Jesôsy tao amin'ny tempoly. Ary izay noraisiny dia nozarainy avy hatrany. (...) 

  Raha narahina ireo fahamarinana nosoritany sy notondroiny, dia nety ho nitondra asa fanavaozana teo amin'ny fivavahana tamin'izany andro izany. Nety ho nifoha ny fitiavana lalina ny zavatra ara-panahy; ary rehefa nanomboka ny asany i Jesôsy, dia maro no ho vonona ny handray Azy. – IFM, tt. 65,66. 

  Please publish modules in offcanvas position.