Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Eto an-tranon’ny Raiko

  Fa hoy Izy taminy: Nahoana no nitady Ahy hianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranon'ny Raiko aho?" — Lio. 2:49.

  Mofon'aina:

  "Nahoana no nitady Ahy hianareo?" Hoy ny navalin'i Jesôsy "Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranon 'ny Raiko Aho?" Ary toa tsy azon'ireo ny teny nataony, dia nanondro miakatra Izy. Teo amin'ny endriny mazava dia namirapiratra tao amin'ny maha-olombelona Azy ny maha-Andriamanitra. Raha nahita Azy tao amin'ny tempoly izy ireo, dia efa nahare izay niseho taminy sy ireo raby, ary talanjona izy ireo noho ny fanontaniany sy ny valin-teniny. Nitarika hevitra nifampitohy izay tsy hohadinoina mihitsy ny teniny. (...) 

  Zavatra ara-dalàna tamin'ny ray aman-drenin'i Jesôsy ny nihevitra Azy ho zanaky ny tenany.(...) Loza nananontanona azy ny tsy fahaizany mankasitraka ny fitahiana natolotra azy tamin'ny fanatrehan'ny Mpanavotra an'izao tontolo izao.(...) 

  Tamin'ny valin-teny nataon'i Jesôsy tamin'ny reniny, dia voalohany izao no nanehoany fa azony tsara ny fifandraisany tamin'Andriamanitra.Talohan'ny nahaterahany dia hoy ny anjely tamin'i Maria: "Izy ho lehibe ka hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra; ary Jehovah Andriamanitra hanome Azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy; ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay Izy Efa nolanjalanjain'i Maria tao am-pony ireo teny ireo; na dia nino aza izy fa ho Mesian'ny Isiraely ny zanany, dia tsy nazava taminy ny iraka nampanaovina Azy. Tamin'izay fotoana izay dia tsy azony ny teniny; fa fantany kosa fa notsipahiny ny fihavanany ara-nofo tamin'i Josefa, ary nambarany ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy. 

  Tsy hoe ninia tsy nihevitra ny fifandraisany tamin'ny ray aman-dreny teto an-tany tsy akory i Jesôsy. Rehefa avy tany Jerosalema Izy dia niara-niverina taminy tany an-tokantranon'izy ireo, ka nanampy azy teo amin'ny fiainany sy ny asa mafy. Nafeniny tao am-pony ny zava-miafina momba ny iraka nampanaovina Azy, ka nilefitra Izy niandry ny fotoana voatondro hidirany ao amin'ny asany. Nandritra ny valo ambin'ny folo taona taty aorian'ny nilazany ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy, dia nanaiky ny fatorana izay nampiray Azy tamin'ny tokantrano tao Nazareta Izy, ka nanatanteraka ny adidiny amin'ny maha-zanaka, rahalahy, sakaiza sy olom-pirenena Azy. IFM, tt. 68,69. 

  Please publish modules in offcanvas position.