Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Faharetana

  "(...) hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay sotroiko (...)?" —Mar. 10:38. 

  Mofon'aina:

  Tsy nisy izay tsy nandraman'i Kristy ny zava-mangidy izay kapoaka anjaran'ny taranak'olombelona.

  Tao ireo izay nanamavo Azy noho ny fomba nahaterahany; ary na dia hatramin'ny fahazazany aza dia tsy maintsy nisetra ny fijery maneso sy ny bitsibitsika manaratsy Izy. Raha namaly tamin'ny teny na ny fijery nitory fahatezerana Izy, raha nilefitra tamin'ireo rahalahiny Izy ka nanao fihetsika tsy mety na dia iray aza, dia tsy ho tanterany ny naha-ohatra tonga lafatra Azy. Noho izany dia tsy ho tanterany ny fanatontosana ny drafitry ny fanavotana antsika. Raha nekeny fotsiny aza ny hoe mety hisy fialan-tsiny amin'ny fahotana, dia ho nandresy i Satana, ary ho very izao tontolo izao. Izany no antony niasan'ilay mpaka fanahy hahatonga ny fiainany ho feno fanorisorenana araka izay azo natao, mba hahavoatarika Azy amin'ny fahotana.

  Nefa valin-teny tokana no nataony tamin'ny fakam-panahy rehetra: "Voasoratra hoe". Mahalana no mba nitenenany ny zavatra tsy mety ataon'ny rahalahiny, fa nanana teny avy amin'Andriamanitra kosa Izy holazainy azy.(...)

  Tao ireo nitady ny fiarahana taminy, nahatsapa fiadanana teo anatrehany; fa betsaka kosa no nandositra Azy, satria naninitsiny azy ireo ny fiainany tsy misy pentina. (...)

  Anontaniana matetika Izy hoe: Nahoana Ianao no miezaka hiavaka, tsy hitovy aminay rehetra? Dia hoy Izy: Voasoratra hoe: "Sambatra ny mahitsy làlana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehôvah . Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin'ny fo rehetra; eny, izay tsy manao ratsy, fa mandeha araka ny lalàny.

  Rehefa anontaniana ny antony tsy iarahany mikorana amin'ny tanoran'i Nazareta Izy, dia hoy Izy hoe: Voasoratra hoe: "Ny lalàn'ny teni-vavolombelonao no ifaliako, tahaka ny ifaliako amin'ny harena rehetra. Ny didinao no hosaintsainiko ary hodinihiko ny lalànao, ny didinao no hiravoravoako, tsy hohadinoiko ny teninao." 

  Tsy nitaky ny zony tamim-pahasarotana i Jesôsy. Matetika no sarotra, nefa tsy tokony ho izany akory ny asany satria vonona ny hanampy sy hanao izay hahafaly ny hafa Izy.(...) Tsy namaly izay rehefa anaovana toetra tsy zaka, fa nozakainy tamim-paharetana ny faniratsirana. — tt. 77,78. 

  Please publish modules in offcanvas position.