Vaovao Madagasikara

  Mifantoha mandrakariva amin’i Kristy

  "Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy"- 2 Kôr. 5:17. 

  Mofon'aina:

  Kofehim-pitiavana tsy azon-kery tapahina, afa-tsy ny safidim-pon'ny olona, no nanakambanan'i Kristy amin'ny tenany ny olombelona, fony Izy nitafy nofo. Manangoly antsika lalandava hanapaka izany kofehy izany i Satana mba hisarahantsika amin'i Kristy. Izany no tokony hitandremantsika sy hiezahantsika ary hivavahantsika, mba tsy hisy na inona na inona hahatarika antsika hifidy tompo hafa, satria mahazo manao izany mandrakariva isika raha tiantsika. Nefa aoka hibanjina an'i Kristy isika, dia hiaro antsika Izy. Tsy ho azon-doza isika raha mijery an'i Jesôsy. Tsy misy maharombaka antsika eo am-pelatanany. Amin 'ny fijerentsika Azy lalandava dia "ovàna hahazo izany endrika izany indrindra isika m'y amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo, dia ny Fanahy."- 2 Kôr. 3:18.

  Toy izany no nahatonga ny mpianatra voalohany ho tahaka Ilay Mpamonjy malala. Rehefa ren'ireny mpianatra ireny ny tenin'i Jesôsy dia tsaroany ny filany Azy. Nitady an'i Jesôsy izy dia nahita ka nanaraka Azy. Niaraka taminy hatrany Izy, na tao an-trano, na teo am-pisakafoana, na tao amin'ny efitrano mangina, na tany an-tsaha. Niaraka taminy, toy ny mpianatra miaraka amin'ny mpampianatra azy izy, ka nandray ny leson'ny fahamarinana masina avy amin'ny teny naloaky ny vavany isan'andro. (...)

  Na dia i Jaona, ilay mpianatra malala, sady be itoviana indrindra tamin'ny Mpamonjy aza, dia tsy nanana fotsiny tamin'izao izany toetra mahafinaritra izany. Io Jaona io dia olona nitompo teny fantatra, tia toerana ambony, mora misafoaka sady ta hamaly izay nanafintohina azy. Nefa rehefa niseho taminy ny toetran'Ilay Masina, dia hitany ny tsy fahombiazan'ny tenany, ka nanetry tena izy noho ny fahalalana izany.(...) Voatarika ho eo amin'ny Mpamonjy isan'andro isan'andro ny fony, ambara-pahatongany hanadino ny tenany noho ny fitiavany ny Tompony. Natolony hamboarin'ny herin'i Kristy ilay toetrany ta hamaly ratsy sady tia fihamboniana. Ny herin'ny Fanahy Masina no nanavao ny fony. Ny herin"ny fitiavan'i Kristy no nahatonga fiovan-toetra tao aminy. Izany no tsy maintsy vokatry ny firaisana amin'i Kristy. Raha mitoetra ao am-po i Kristy dia miova avokoa ny toetra rehetra. Ny fanahin'i Kristy sy ny fitiavany dia manalemy ny fo, mamolaka ny fanahy, ary manainga ny hevitra sy ny faniriana ho any amin'Andriamanitra sy ny lanitra.- DHK, tt. 83-85

  Please publish modules in offcanvas position.