Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ilay Mpiandry tsara

  "Izaho no Mpiandry tsara"- Jao. 10:11. 

  Mofon'aina:

  Ny fanahy tsirairay dia fantatr'i Jesôsy  amin'ny fomba feno tahaka ny tsy misy afa-tsy iny ihany no nahafatesan'ny Mpamonjy. Manohina ny fony ny fahorian'ny tsirairay. Tonga any an-tsofina ny antsoantso mitady fanampiana. Tonga Izy mba hitarika ny olona rehetra ho eo Atniny. Mibaiko azy izy hoe: "Manaraha Ahy" ary miasa amin'ny fony ny Fanahiny mba hitarika azy ho eo Aminy. Betsaka no mandà ny hotarihiny, fantatr'i Jesôsy izy ireo. Fantany koa izay mihaino ny antsony amim-pifaliana, ary vonona ny ho eo ambanin'ny fikarakarany amin'ny mana-mpiandry ondry Azy. Hoy Izy: "Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy"- Jao. 10:27. Mikarakara ny tsirairay Izy tahaka ny tsy nisy hafa eran'ny tany. (...)

  Tsy tahotry ny famaizana, na fanantenana ny famalian-tsoa mandrakizay no mitarika ny mpianatr'i Jesôsy  hanaraka Azy (...)

  Tahaka ny mpiandry ondry nandeha teo anoloan'ny ondry, ka ny tenany no misetra ny loza eny an-dalana, dia toy izany koa Jesosy amin'ny vahoakany. "Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy, dia mialoha azy"- Jao. 10:4. Nohamasinin'ny dia-tongotry ny Mpamonjy ny lalana mankany an-danitra. Mety mideza sy mikintoantoana ny lalana, nefa nandeha tamin'io lalana io Jesôsy ; nanitsakitsaka ny tsilo maranitra ny tongony, mba hahamora kokoa ny lalana ho antsika. (...) 

  Na dia niakatra eo anatrehan' Andriamanitra aza Jesôsy  ankehitriny, ka manana anjara amin'ny seza fiandrianan'izao rehetra izao dia tsy nisy veriny ny toetrany mamindra fo. Ankehitriny io fo be fitiavana sy mangoraka io ihany no midanadana ho amin'ny fahorian'ny taranak'olombelona rehetra. Ankehitriny Ilay tanana izay nofantsihina dia mitsotra mba hitahy be dia be ny vahoakany izay teo amin'izao tontolo izao "ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako". Ny fanahy izay nanolo-tena ho an'i Kristy dia sarobidy eo imasony ,mihoatra noho izao tontolo izao. Nandalo tamin'ny ady mihatra aman'aina tao Kalvary ny Mpamonjy, mba ahazoany mamonjy olona iray ao amin'ny fanjakany. Tsy handao na oviana na oviana ny anankiray izay antony nahafatesany Izy. Raha ohatra ka tsy mifidy ny handao Azy ny mpanaraka Azy, dia hihazona azy mafy Izy.- IFM, tt. 517-519

  Please publish modules in offcanvas position.