Tonga hankalaza an’Andriamanitra i Jesôsy

Imprimer

Nefa izao no nihaviako ho amin 'ity ora ity; Ray ô, mankalazà ny anaranao." - Jao. 12:27,28. 

Mofon'aina:

Ny hafatry ny Grika, izay tandindon'ny famoriana mialoha ny jentilisa, dia namerina tao an-tsain'i Jesôsy  ny asa manontolo nanirahana Azy. Nandalo teo anatrehany ny asa fanavotana, hatramin'ny fotoana namolavolana drafitra tany an-danitra, ka mandra-pahafatiny izay efa akaiky tokoa izao. Toa nisy rahona mifono zava-miafina nanarona ny Zanak'Andriamanitra.(...)

Fahatsiarovana hankatô ny sitrapon'ny Rainy no nahery lanja tao an-tsainy tamin'ny farany. "Nefa izao no nihaviako ho amin 'ity ora ity; Ray ô, mankalazà ny anaranao. " Amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy ihany no ahazoana mandrodana ny fanjakan' i Satana. (...) Nanaiky an-tsitrapo hitondra ny fahotantsika Ilay Andrianan'ny lanitra. "Ray ô, mankalazà ny anaranao", hoy Izy. Raha nanao ireo teny ireo Kristy, dia nisy valinteny avy tao amin'ny rahona izay teo amboniny nanao hoe: "Efa nankalaza Azy Aho ary hankalaza Azy indray." Ny fiainan'i Kristy manontolo, hatreo amin'ny fihinanam-bilona ka hatramin'ny fotoana nanaovana ireo teny ireo dia efa nankalaza an'Andriamanitra; ary amin'ny fitsapana ho avy dia hankalaza ny anaran'ny Rainy tokoa ny fijaliany eo amin'ny maha-Andriamanitra sy olona Azy. 

Tamin'ny nandrenesana ilay feo, dia nisy fahazavana nitselika avy tao amin'ny rahona, ary nanodidina an'i Kristy, mova tsy ny sandrin'Ilay hery tsy manam-petra maniry hambomba Azy amin'ny rindrin'afo. Tora-kovitra sy gaga ny vahoaka nahita io toe-javatra io. Tsy nisy sahy niteny. Nifantoka tamin'i Jesôsy  ny mason'izay rehetra nijoro teo sady nangina no nitana ny fofon'ainy. Rehefa nomena ny teny vavolombelona avy tamin'ny Ray, dia nisandratra ilay rahona ka niparitaka teny amin'ny lanitra. Nifarana teo aloha ny firaisana hita maso tamin'ny Ray sy ny Zanaka. 

"Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe: Kotrokorana izany. Hoy ny sasany: Anjely no niteny taminy." Ireo Grika tonga nanontany kosa dia nahita ny rahona, nandre ny feo, nahazo ny dikany, ary nahafantatra mazava an'i Kristy; tamin'izy ireo dia naseho ho Ilay nirahin'Andriamanitra Izy. 

Tamin'ny batisan'i Jesôsy, teo amin'ny fiantombohan'ny asany no nandrenesan'ny feon'Andriamanitra, ary re indray izany tamin'ny niovany tarehy teo an-tendrombohitra. Ankehitriny, amin'ny fiafaran'ny asany, dia re fanintelony izany, maro kokoa no nandre, ary nisy toe-javatra manokana nanaovana azy.- IFM, tt. 669,670.