Hotorina amin’izao tontolo izao

Imprimer

"Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany."- Mat. 24:14. 

Mofon'aina:

Nomen'i Kristy ny famantarana ny amin'ny fiaviany. Ambarany fa mety ho fantatsika fa akaiky, mby eo am-bavaravana Izy. Izao no nolazainy ny amin'ireo hahita ireo famantarana ireo. "Tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongan'izany rehetra izany." (...)

Hoy Kristy ao amin'ny faminaniana momba ny handravana an'i Jerosalema: "Ary noho ny haben'ny tsi-fankatoavan-dalàna, dia hihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin 'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany." Ho tanteraka indray ny faminaniana Ny habetsahan'ny tsy fankatoavan-dalàna tamin'izany andro izany dia misy setriny amin'izao taranaka izao. Toy izany koa ny amin'ny fanambarana mialoha mikasika ny fitoriana ny filazantsara. Talohan'ny naharavan'i Jerosalema, dia nampanoratin'ny Fanahy Masina i Paoly nanambara fa "notorina eny ambanin'ny lanitra eny ny filazantsara"- Kôl. 1:23. Toy izany koa ankehitriny, alohan'ny hiavian'ny Zanak'olona, dia hotorina "amin 'ny firenena rehetra, sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olombelona rehetra"- Apôk. 14:6,14 ny filazantsara mandrakizay.(...) Tsy milaza Izy fa hiova fo izao tontolo izao manontolo, fa "hotorina amin 'izao tontolo izao ity filazantsaran 'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin 'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany." Manana fahefana hanafaingana ny fiavian'ny Tompontsika isika amin'ny fitondrana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Tsy tokony hibanjina fotsiny ny fiavian'ny andron'Andriamanitra isika fa tokony hanafaingana azy koa (2 Pet. 3:12). Raha nanao ny asa nampanaovina azy ny fiangonan'i Kristy araka izay nibaikoan' ny Tompo, dia ho nandre ny fampitandremana izao tontolo izao manontolo talohan'izao fotoana izao, ary efa tonga teto amin'ny tanintsika amin-kery sy voninahitra lehibe Jesôsy Tompo. (...)

Izay miambina ny hiavian'ny Tompo dia tsy midonanaka foana eo am-piandrasana. (...) Akambany amin'ny fiambenana mailo ny asa amin-kafanam-po. Satria fantany fa eo am-baravarana ny Tompo, dia mihamatanjaka ny zotom-pony hiara-miasa amin'ny anjelin'ny lanitra eo amin'ny famonjena ny fanahy.- IFM, tt. 678,679,680,681.