« Vita »

Imprimer

"Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesôsy , dia nanao hoe: Vita; dia nanondrika ny lohany Izy ka nanolotra ny fanahiny."- Jao. 19:30. 

Mofon'aina:

Nandrotidrotika ny fon'i Jesôsy i Satana tamin'ireo fakam-panahy mahery vaika nalefany. Tsy afaka nahita izay tany ankoatry ny varavaram-pasana ny Mpamonjy. Tsy nasehon'ny fanantenana teo anatrehany intsony ny fivoahany avy ao am-pasana toy ny mpandresy, ary tsy nolazainy taminy ny faneken'ny Ray ny sorona nataony. Natahotra Izy sao mahatsiravina loatra an'Andriamanitra ny fahotana ka ho mandrakizay ny fisarahany. Tsapan'i Kristy ny tebiteby izay ho tsapan'ny mpanota rehefa tsy hifona ho an'ny taranaka meloka intsony ny famindrampo. Ny fahatsapana ny fahotana izay nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra teo Aminy tamin'ny naha-solon'ny olona Azy, no nampangidy toy izany ny kapoaka izay nosotroiny, ka nahavaky ny fon'Ilay Zanak'Andriamanitra. (...)

Nijoro teo anilan'ny hazo fijaliana Andriamanitra sy ny anjeliny. Teo amin'ny Zanany Izy, fa saingy tsy hita maso ny fanatrehany. Raha nanjelanjelatra namakivaky ny alina ny voninahiny, dia ho nandevona ireo olombelona rehetra nanatrika teo. Tamin'io ora mahatahotra io Kristy dia tsy tokony nampaherezin'ny fanatrehan'ny Rainy. Natao hanosihosy famihazam-boaloboka irery Izy. (...) 

Ho an'ny anjely sy ho an'ireo izao tontolo izao tsy lavo dia nisy heviny lalina ny antsoantso hoe: "Vita". Ho azy, toy ny ho antsika koa, dia nilaza izany fa tanteraka ny asa lehibe fanavotana. Nandray anjara niaraka tamintsika tamin'ny vokatry ny fandresen'i Kristy izy. 

Raha tsy teo amin'ny fahafatesan'i Kristy dia tsy niseho mazava tamin'ny anjely na tamin'ireo izao tontolo izao tsy lavo ny toetra amam-panahin'i Satana. Nanafy ny tenany tamin'ny fitaka ilay lohan'ny mpihemotra ka na dia ireo masina aza tsy nahazo ny foto-kevitra narosony. Tsy hitan'izy ireo mazava ny toetry ny fikomiany. (...)

Eny, tamin'izay dia afaka niravoravo ny anjely raha nijery ny hazo fijalian'ny Mpamonjy; satria na dia tsy nazava taminy aza ny zavatra rehetra tamin'izay, dia fantany kosa fa azo antoka mandrakizay ny fandravana ny fahotana sy Satana, azo antoka ny fanavotana ny olona, ary ho azo antoka mandrakizay izao rehetra izao.- IFM, tt. 812,813,817,818,825.