Ny asa fanelanelanana ataon’i Kristy

Imprimer

"Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory." Heb. 4:16. 

Mofon'aina:

Ny fitoerana masina any an-danitra no tena foiben'ny asan'i Kristy ho an'ny olombelona. Mikasika ny fanahy tsirairay velona eto an-tany izany. Voaseho mibaribary amin'izany ny drafitry ny fanavotana, ka mitondra antsika ho amin'ny tena faran'ny andro ary manambara ny fiafarana be voninahitry ny ady ifanaovan'ny fahamarinana sy ny fahotana. Zava-dehibe indrindra ny tokony hanadihadian'ny tsirairay akaiky ny momba ireo lohahevitra ireo sy ny ahazoany mamaly izay rehetra manontany azy ny amin'ny anton'ny fanantenana ao aminy. 

Zava-dehibe eo amin'ny drafitry ny fanavotana tahaka ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fifonana ataony ho an'ny olombelona any amin'ny fitoerana masina any ambony.(...) Tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoana isika, "tany no nidiran'i Jesôsy ho Mpialoha antsika"- Heb. 6:20. Mitaratra ao ny fahazavan'ny hazo fijalian'i Kalvary. Ao no mety ahazoantsika fahalalana mazava kokoa ny amin'ireo zava-miafin'ny fanavotana.(...) Nanokatra ny làlana mankeo amin'ny seza fiandrianan'ny Ray i Jesôsy , ary amin'ny alalan'ny fanalalanana ataony dia azo entina eo anatrehan'Andriamanitra ny faniriana marina avy amin'izay rehetra manatona Azy amin'ny finoana. (...)

Velona amin'ny andro fanavotana lehibe isika izao. Tamin'ny fanompoam-pivavahana tandindona, raha mbola nanao fanavotana ho an'ny Isiraely ny mpisoronabe, dia nasaina nampahory ny fanahiny ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny fibebahana ny amin'ny fahotana sy ny fietren-tena eo anatrehan'i Jehôvah, fandrao hofongorana tsy ho anisan'ny vahoaka izy. Amin'ny fomba toy izany koa, dia tokony hampahory ny fanahiny eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ireo izay ta hanana ny anarany tsy ho voakosoka eo amin'ny bokin'ny fiainana amin'izao andro kely sisa mbola haharetan'ny fahasoavana ho azy izao, ka halahelo ny amin'ny fahotana sy hibebaka marina. Tsy maintsy hisy fandinihana lalina sy marina ny fo. Tsy maintsy hialana ny toetra maivamaivana, tsy matotra, leferin'ny olona maro milaza ny tenany ho Kristiana. (...) Asan'ny isam-batan'olona ny asa fiomanana. (...) Na dia tsy maintsy handalo fitsarana eo anatrehan'Andriarhanitra aza ny firenena rehetra, dia hodinihan'Andriamanitra akaiky amin'ny antsipiriany rehetra ny momba ny tsirairay tahaka ny tsy misy olon-kafa noho izy eto an-tany.- HM, tt. 505,506.