Vaovao Madagasikara

  Tsy misy fialan-tsiny ho an’ny fahotana

  "Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony."- Jao. 8:11. 

  Mofon'aina:

  Ambony noho izay mety ho takatry ny fisainan'olombelona ny tarigetran' Andriamanitra ho an' ny zanany. "Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan'ny Rainareo izay any an-danitra"- Mat. 5:48. Teny fikasana io baiko io. Nibanjina ny fahasitranantsika tanteraka ho afaka amin'ny fahefan'i Satana ny drafitry ny fanavotana. Mampisaraka mandrakariva ny fanahy torotoro amin'ny fahotana Kristy. Tonga handrava ny asan'ny devoly Izy, ka maniry ny hizara ny Fanahy Masina amin'ny fanahy mibebaka rehetra, mba hiaro azy tsy hanota.

  Tsy tokony horaisina ho fialan-tsiny amin'ny asa ratsy anankiray ny asan'ny mpaka fanahy. Mibitaka i Satana rehefa mandre ireo izay milaza ny tenany ho mpanaraka an'i Kristy, nefa manao fialan-tsiny noho ny lesoka eo amin'ny toetra amam-panahiny. Ireny fialan-tsiny ireny no mitarika amin'ny fahotana. Tsy misy fialan-tsiny ny fanaovana fahotana. Mety ho tratran'ny zanak'Andriamanitra rehetra mibebaka sy mino ny toetra masina, ny fiainana mifanahaka amin'ny an'i Kristy.

  Ny tarigetran'ny toetra amam-panahy kristiana dia ny fitoviana amin'i Kristy. (...) Natao tahaka ny rahalahiny tamin'ny zavatra rehetra Jesosy. Nanjary nofo tahaka antsika Izy, noana sy nangetaheta ary nahatsiaro sasatra. Notohanan'ny sakafo sy nahazo aina vaovao tamin'ny torimaso Izy. Naka ny toetran' olombelona Izy; nefa Zanak'Andriamanitra tsy nisy nanamelohana Azy koa.(...) Hoy ny Tompo amin'izay mino Azy: "Honina eo aminy Aho sy handeha eo aminy; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho oloko."- 2 Kôr. 6:16. 

  Kristy no tohatra hitan'i Jakoba, niorina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny vavahadin'ny lanitra ary teo amin'ny tokonam-baravaran' ny voninahitra mihitsy ny lohany, teo anivon'ny voninahitra. Raha tsy eo ny zana-tohatra iray monja ka tsy nahatratra ny tany io tohatra io, dia ho very isika. Nefa mahatratra antsika eo amin'izay misy antsika Kristy.(...) "Naka ny endriky ny nofo ota"- Rôm. 8:3 Izy, nefa nivelona tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana. Ankehitriny dia mihazona ny seza fiandrianan'ny lanitra amin'ny maha-Andriamanitra Azy Izy, ary miantefa aty amintsika amin'ny maha-olombelona Azy. Mibaiko antsika Izy amin'ny finoantsika Azy mba hahatratra ny voninahitry ny toetra amam-panahin'Andriamanitra. Noho izany dia tokony ho tanteraka isika, tahaka ny "fahatanterahan 'ny Rainareo izay any an-danitra."- IFM, tt. 325-326. 

  Please publish modules in offcanvas position.