Amin’ ny alalan’ny fahasoavana irery ihany

Imprimer

"Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena." - 2 Kôr. 12:9. 

Mofon'aina:

Tsy azontsika samirery atao ny mitsoaka avy ao amin'ny tevan'ny fahoriana izay nilentehantsika. Ratsy ny fontsika nefa tsy haintsika ovàna izy, araka ny teny hoe: "Aiza no misy madio ateraky ny tsy madio? Tsy misy na dia iray akory aza."- Jôba 14:4. "Fandrafiana an 'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo; fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany."- Rôm. 8:7. Ny fampianarana, ny fanamboarana ny toe-tsaina, ny fampiasana ny sitrapo ary ny fikirizana dia samy manana ny anjara raharahany avy, nefa eto dia samy tsy manan-kery ireo. Mety hahatonga fahatsarana ivelany amin'ny fitondrantena ireny, fa tsy mahay manova ny fo. Tsy hainy ny manadio ny loharanon'ny fiainana. 

Raha tian-kiala amin'ny toetra feno fahotana ny olona mba ho tonga amin'ny fahamasinana dia tsy maintsy misy hery miasa ao anaty, dia fiainam-baovao izay avy any ambony. Ary i Kristy izany hery izany. Ny fahasoavany ihany no mamelona ny fanahy maty, ka mitarika azy ho eo amin'Andriamanitra sy ho amin'ny fahamasinana.

Izany no nilazan'ny Mpamonjy hoe: "Raha tsy ateraka indray ny olona", izany hoe: raha tsy mandray fo vaovao, faniriana vaovao, fikasana vaovao, izay mitarika azy ho amin'ny fiainam-baovao "dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy."- Jao. 3:3. (...)

Tsy ampy ny mahatsinjo fotsiny ny hamoram-po sy ny halemem-panahin'Andriamanitra ary ny fitiavany araka ny maha-Ray Azy.(...) Nahalala izany rehetra izany i Paoly apôstôly, ary nanao hoe: "Manaiky (aho) fa tsara ny lalàna," "masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina no tsara." Nefa tsy maintsy nanampiny izao teny izao tamin'ny ngidin'ny fahoriam-panahy sy ny fahaverezam-panantenana nahazo azy: "Izaho kosa nofo, namidy ho andevon'ny ota."- Rôm. 7:16, 12, 14. Naniry ny ho masina sy marina izy, nefa tsy hainy samirery notratrarina izany, ka hoy izy: "Indrisy! Olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity?"- Rôm. 7:24. Toy izany no fitarainan'ny fo torotoro eran'ny tany rehetra hatrany hatrany. Nefa tsy misy afa-tsy valiny iray monja no azo asetry ireo rehetra ireo, dia ity: "Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao!"- Jao. 1:29. - DHK, tt. 18,19,20