Anao ny safidy

Imprimer

"Fidionareo anio ary izay hotompoinareo"- Jos. 24:15. 

Mofon'aina:

Izay fanahy tsy manolo-tena hotapahin'Andriamanitra dia ho eo ambany fitarihan'ny hery hafa. Tsy ho tompon'ny tenany intsony izy. Mety hiteny fahafahana izy; nefa raha ny marina dia eo amin'ny tobin'ireo mpanompo ambany indrindra no misy azy. Tsy tsinjony ny hasoan'ny fahamarinana fa i Satana no manapaka azy. Amin'ny fotoana iheverany fa ny sainy ihany no mibaiko ny fanapahan-keviny no angejan' ilay andrian'ny aizina ny sitrapony. Tonga hanapatapaka ny fatoran'ny fanandevozana izay mangeja ny fanahy Kristy. "Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo."- Jao. 8:36. "Fa ao amin 'i Kristy Jesôsy  ny lalàn'ny Fanahin 'aina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana."- Rôm. 8:2.

Tsy misy fanerena eo amin'ny asa fanavotana. Tsy misy hery avy any ivelany afaka manelanelana. Avela malalaka hisafidy izay hotompoiny ny olona, eo ambanin'ny herin'ny Fanahin'Andriamanitra miasa mangina aminy. Amin'ny fiovana hita rehefa milefitra eo amin'i Kristy ny fanahy, dia mahatsapa fahafahana izany fanahy izany. Asa tanterahin'ny fanahy mihitsy ny fandroahana ny fahotana.(...) 

Ny fepetra tokana mahatonga ny fahafahan'ny olona hisy dia ny maha iray azy amin'i Kristy. "Ny marina hahafaka anareo" ary Kristy no fahamarinana. Tsy afaka mandresy ny fahotana raha tsy mandemy ny saina, sy manapotika ny fahafahan'ny fanahy. Ny fileferana amin'Andriamanitra dia famerenana ny maha-izy ny tena, ho amin'ny tena voninahitra sy fahamendrehan'ny olona. Ny lalàn'Andriamanitra izay ampileferana antsika, dia "lalàn'ny fahafahana"- Jak. 2:12. 

Nilaza ny tenany ho zanak'i Abrahama ny Fariseo. Nambaran'i Jesôsy taminy fa tsy afaka hitoetra izany filazana izany raha tsy amin'ny fanaovana ny asan'i Abrahama. Ny tena zanak'i Abrahama marina dia ireo izay mivelona toa azy amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Tsy hiezaka ny hamono Ilay niteny ny fahamarinana nomena Azy avy amin'Andriamanitra izy. Tsy nanao ny asan'i Abrahama ny raby tamin'ny fiokoany hamono an'i Kristy. Tsy misy vidiny ny maha-taranak'i Abrahama fotsiny ara-nofo. Raha tsy misy fifandraisana ara-panahy aminy, izay hiseho amin'ny fananana toe-tsaina mitovy amin'ny azy, sy amin'ny fanaovana ny asa nataony, dia tsy zanany izy.- IFM, tt. 501-502.