Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fepetra iray hafa

  "Na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nandray ianareo" – Mar. 11:24. 
  Mofon'aina:

  Ny toetra anankiray koa ananan'ny fivavahana manan-kery dia finoana. "Izay manatona an 'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy" – Heb. 11:6. Hoy i Jesôsy tamin'ny mpianany: "Na inona na inona tononinareo amin 'ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nandray hianareo, dia ho azonareo izany" – Mar. 11:24. Ka moa mitana Azy amin'ny teniny va isika? Malalaka sady tsy voafetra ny fanomezan-toky ary mahatoky Izy Izay nanome toky. Na dia tsy azontsika aza ilay zavatra angahintsika indrindra, amin'ny fotoana angatahantsika, dia tokony hino iska, fa mihaino ny Tompo ary hamaly ny fivavahantsika. 

  Diso hevitra sady tsy mahatazan-davitra isika ka indraindray mangataka zavatra tsy mahasoa antsika, ary ny Raintsika Izay any an-danitra, noho ny fitiavany, dia mamaly ny fivavahantsika amin' ny anomezany antsika izay hahasoa antsika indrindra, dia izay tokony hirin'ny tenantsika, raha mba hazavain'ny Fanahy Masina ny saintsika, ka mahazo mahita ny zavatra rehetra araka izay tena toetrany isika. Raha toa tsy mivaly ny fivavahantsika dia tokony hifikitra amin'ny teny fikasana ihany isika, satria tsy maintsy ho tonga ny fotoana hamaliana azy ary horaisintsika ny fitahiana izay tena ilaintsika indrindra. Fahasahiana loatra ny mihevitra fa hovaliana mandrakariva araka ny fotoana sy ny tarehy aniriantsika azy indrindra ny fivavahana. Feno fahendrena tokoa Andriamanitra, ka tsy mety ho diso; ary feno hatsarana tokoa ka tsy mety mamihina ny tsara indrindra ho an'izay mandeha mahitsy. Koa aza matahotra ny hiankina Aminy na dia tsy hitanao miaraka amin'izay aza ny valin'ny fivavahanao. Miantehera amin'ny fanomezan-toky azo antoka hoe: "Mangataha dia homena hianareo". 

  (...) Eo amin'ny fotoana ivavahantsika dia mety tsy hahita porofo manokana isika momba ny iondrehan'ny tavan'ny Mpanavotra eo ambonintsika amin'ny famindrampo sy ny fitiavana; nefa tena izany tokoa no izy. Mety tsy hotsaroantsika ny fikasihany antsika hita maso, nefa ny tanany dia eo ambonintsika amim-pitiavana sy amim-pangorahana fatratra. 

  Raha tonga mangataka famindrampo sy fitahiana amin'Andriamanitra isika, dka tokony hanana toe-panahy tia sy marina ao am-pontsika. DHK, tt. 109-111.

  Please publish modules in offcanvas position.