Ny asanao voalohany indrindra

Imprimer

"Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko" – Sal. 5:3. 

Mofon'aina:

Avy amin'ny alalan'ny finoana dia tonga an'i Kristy ianao, avy amin'ny alalan'ny finoana dia hitombo ao Aminy ianao, ka misy homenao ary misy horaisinao. Tsy maintsy homenao avokoa ny zavatra rehetra – dia ny fonao, ny safidinao, ny herim-ponao. Omeo Azy ny tenanao hankatò izay rehetra asainy atao. (...) Manokàna ny tenanao ho an' Andriamanitra raha vao maraina; izany no ataovy voalohan-daharana indrindra. Aoka ny fivavahanao ho toy izao: "Raiso aho, Tompo ô; ho Anao manontolo. Ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao. Ampiasao amin'ny fanompoana Anao aho anio. Tomoera amiko, ary aoka ny asako rehetra hatao ao Aminao". Zavatra tokony hatao isan'andro izany. Isa-maraina dia manokàna ny tenanao ho an'Andriamanitra mandritra io andro io. Atolory Azy ny fikasanao rehetra, mba hotanterahiny na hajanona, araka ny fandarana asehony. 

Mametraka ny fiainanao isan'andro isan'andro ho eo am-pelatanan'Andriamanitra ianao, raha manao izany; ary amin' izay dia ho voamboatra lalandava ho tonga tahaka ny fiainan'i Kristy ny fiainanao. 

Fiainana feno fiadanana ny fiainana ao amin'i Kristy. Mety tsy hisy fahatsiarovana ny fiemponempon'ny fo amin'izany, nefa kosa ao amin'ny fahatokiana sy ny fiadanam-po maharitra. Ao amin' i Kristy ny fanantenanao, fa tsy ao amin'ny tenanao. Ny fahalemenao dia akambana amin'ny heriny, ny fahadalanao amin'ny fahendreny, ary ny fahosanao amin'ny fahatanjahany. (...) 

Hoy i Jesôsy hoe: "Tomoera amiko". Mampiseho fitsaharana sy tsy fiovaovana ary fahatokiana izany teny izany. Mangataka antsika koa Izy, ka manao hoe: "Mankanesa aty amiko (...) fa Izaho no hanome anareo fitsaharana". Toy izany koa ny tenin'ny mpanao Salamo manao hoe: "Miantombena tsara miandry an 'i Jehovah hianao, ka manantenà Azy". Ary hoy koa ny toky omen'i Isaià: "Amin 'ny fanginana sy ny fahatokiana no hisian'ny herinao". Tsy hita ao amin'ny fidonanaham-poana tsy akory izany fitsaharana izany, satria amin'ny fangatahan'i Kristy antsika dia akambany amin'ny fiantsoana hiasa ny fitsaharana izay kasainy homena, fa hoy Izy hoe: "Ento ny ziogako (...) dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo". Ny fo izay tena mahita fitsaharana tanteraka indrindra ao amin'i Kristy no hafana sy harisika indrindra hiasa ho Azy. – DHK, U. 80-82.