Manaova fiaraha- mivavaka

Imprimer

"Ireo rehetra ireo niray saina, naharitra nivavaka mbamin'ny vehivavy sy Maria, renin'i Jesôsy, ary ny rahalahiny." – Asa. 1:14. 

Mofon'aina:

Faharetana amin'ny fivavahana koa no toetra anankiray ahazoana valiny. Tsy maintsy mivavaka mandrakariva isika, raha te hitombo amin'ny finoana sy ny fahalalana. Tsy maintsy "maharitra amin 'ny fivavahana isika, ary miambina amin'izany amin'ny fisaorana" Nananatra ny mpino i Petera ka nanao hoe: "Hendre, ka mahonòna tena ho amin'ny fivavahana". I Paoly nanoro hoe: "Aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra". Ary hoy i Joda: "Fa hianareo kosa, ry malala (...) mivavaka ao amin'ny Fanahy Masina; ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra". Ny fivavahana tsy an-kijanona no firaisana tsy tapaka mampikambana ny fanahy amin'Andriamanitra, amin'izany dia tonga ao amin'ny fiainantsika ny fiainana avy amin'Andriamanitra, ary hivoaka avy ao amin'ny fiainantsika kosa ho an'Andriamanitra ny fahadiovana sy ny fahamasinana. 

Tsy maintsy ilana fahazotoana koa ny fivavahana; aoka tsy hisy na inona na inona hisakana anao amin'izany. Ataovy izay rehetra azonao atao hampisokatra lalandava ny firaisan'ny fanahinao amin'i Jesôsy. Hararaoty ny fotoana rehetra azonao hankanesana any amin'ny fitoerana anaovana fotoam-pivavahana. 

Izay tena mitady firaisana marina tokoa amin'Andriamanitra, dia ho hita ao amin'ny fotoam-pivavahana, handray anjara amin'izany sady rnaniry indrindra hanovo ny soa rehetra mba hahazoany mandray tara-pahazavana avy any an-danitra. 

Tokony hisy fotoam-pivavahana ao amin'ny ankohonantsika, ary mihoatra noho izany, tsy tokony hanadino ny fivavahana mangina isika, fa izany no ain'ny fanahy. – Tsy mety vanona ny fanahy, raha atao an-kambo ny fivavahana. Tsy ampy ny fivavahana ao amin'ny ankohonana, na ao amin'ny fivoriana ihany. Ao amin'ny mangingina no aoka hamborahana ny fo eo anoloan'ny mason'Andriamanitra mandinika antsika. Ny fivavahana mangina dia tsy tokony ho ren'iza na iza, afa-tsy Ilay Andriamanitra Mpihaino vavaka ihany. Tsy misy sofina liam-baovao tokony handray ny vesatry ny fitarainana toy izany. (...) Mivavaha ao amin'ny efitranonao ary raha mandeha any amin'ny raharahanao ianao, aoka hakarina matetika any amin'Andriamanitra ny fonao. Toy izany no niarahan'i Enôka nandeha tamin'Andriamaitra. Miakatra toy ny fofo-manitra eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ireny fivavahana mangina ireny. Tsy azon'i Satana resena izay manana fo tsara antoka toy izany eo amin'Andriamanitra. DEM, tt. 111,113