Mianara amim-pivavahana fatratra

Imprimer

 "Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny Soratra Masina." – Rôm. 15:4. 

Mofon'aina:

Ireo izay tsy vonona hanaiky ireo fahamarinana tsotra nefa mikapa toa sabatra maranitra ao amin'ny Baiboly dia mitady mandrakariva ny anganongano mahafinaritra izay hampitony ny feon'ny fieritreretany. Arakaraka ny maha-maivana ny lafiny ara-panahy amin'ny fampianarana ny maha-kely ny famoizana amam-panetren-tena takiny, dia arakaraka izany koa no maha-lehibe ny fankasitrahana handray azy. Ireny olona ireny dia mampihena ny heriny ara-tsaina mba hanompo ny faniriany ara-nofo. Mihevi-tena ho hendry loatra izy ka tsy mandinika ny Soratra Masina amin'ny fanahy torotoro ombam-bavaka mafana hitadiavany ny fitarihan'Andriamanitra, hany ka tsy manana ampinga miaro amin'ny fitaka. Vonona i Satana hanatanteraka ny fanirian'ny fo, ka vola sandoky ny fitaka no asolony ny fahamarinana. (...) Vonon-kanaiky izao karazam-pahadisoan-kevitra rehetra izao izay mitsipaka ny fahamarinana. Izay tsiravina eo am-pahitana fitaka anankiray dia mety ho vonona handray fitaka hafa. Ny apôstôly Paoly raha milaza ny amin'ny antokon'olona izay «tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy», dia niteny hoe: «Koa izany no ampanantenain'Andriamanitra fahadisoan-kevitra aminy hinoany lainga mba hohelohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina». 

Koa satria nanoloana izany fampitandremana izany isika, dia aoka ho mailo fatratra ny amin'ny fampianarana raisintsika. 

Anisan'ny fitaovana mahomby indrindra ampiasain'ilay mpamitaka lehibe ireo fampianarana sandoka sy fahagagana mandainga ataon'ny filalaovan'angatra. Maka ny endriky ny anjelin'ny mazava i Satana, ary mamelatra ny haratony eo amin'ny toerana tsy ampoizina indrindra. Ampy ho an'ny olona ny mandinika fotsiny ny Bokin'Andriamanitra amim-pivavahana mafana mba ahazoany ny hevitr'izany, dia tsy havela hitakizina ao amin'ny haizina izy ka handray fampianarana sandoka. Nefa rehefa mitsipaka ny fahamarinana kosa izy dia ho babon'ny famitahana.

Ny hevi-diso mampidi-doza anankiray koa dia ny fampianarana izay mitsipaka ny maha-Andriamanitra an'i Kristy, ka milaza fa tsy misy Izy talohan'ny fiaviany teto amin'izao tontolo izao. Antokon'olona maro izay milaza fa mino ny Baiboly no manaiky io laha-kevitra io; nefa dia manohitra mivantana ny filazana mazava indrindra ataon'ny Mpamonjy momba ny fifandraisany amin'ny Ray, ny toerana maha-Andriamanitra Azy, ary ny fisiany talohan'ny nahatongavany ho nofo. – HM, tt. 544,545