Ny ilaintsika ho fantatra momba ny vavaka

Imprimer

"Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy." — Jao. 4:46. 

Mofon'aina:

Fantany (ny Mpamonjy) koa anefa fa nisy fepetra tao an-tsain'io raim-pianakaviana io momba ny finoany an'i Jesôsy. Raha tsy tanteraka ny fangatahany dia tsy handray Azy ho Mesia izy (...) Azo lazaina fa nanam-pinoana ihany anefa io andriandahy io, satria tonga nangataka izay noheveriny ho sarobidy indrindra tamin'ny fitahiana rehetra izy. Nanana fanomezana sarobidy kokoa atolotra azy i Jesôsy. Tsy ny hanasitrana ny zanany ihany no nirin'i Jesôsy, fa ny hahatonga an'ilay tandapa sy ny ankohonany ho mpandray anjara amin'ny fitahian'ny famonjena, sy ny hampirehitra ny fahazavana ao Kapernaomy, izay ho saha hiasany rehefa afaka fotoana fohy (...) Naniry mafy ny hahalala bebe kokoa ny amin'i Kristy ilay manamboninahitra. Rehefa nandre ny fampianary izy, dia nanjary mpianatra izy sy ny ankohonany manontolo. Nohamasinina ny fahorian' izy ireo ka nitarika ny fiovampon'ny fianakaviana manontolo. Niparitaka ny vaovao mahafaly momba ny fahagagana; koa voaomana tao Kapemaomy, izay hanaovan' i Kristy asa mahagaga be dia be tokoa, ny lalana ho an'ny asa fanompoany. 

Maniry ihany koa ny hitahy antsika Ilay nitahy ilay andriandahy tany Kapernaomy. Nefa matetika isika, tahaka io ray tra-pahoriana io, no voatarika hitady an'i Jesôsy noho ny faniriana zava-tsoa ara-nofo, ary ankinintsika amin'ny fanatanterahana ny fangatahantsika ny fitokiantsika ny fitiavany. (...) Rehefa miaiky ny tsy fahazoantsika manampy ny tenantsika sy ny fahatsapana mangidy izay ilaintsika isika, dia tokony hanankina ny tenantsika manontolo amin'ny fitiavany. 

Nirin'ilay manamboninahitra ny hahita ny fahatanterahan'ny fivavahany vao hino izy; nefa tsy maintsy ekeny ny tenin'i Jesôsy, fa efa nohenoina ny fangatahany, ary efa nomena azy ny fitahiana. Tokony hianarantsika koa io lesona io. Tsy noho ny ahitantsika na ahatsapantsika fa mihaino antsika Andriamanitra no tokony hinoantsika. Tokony hatoky ny teny fikasany isika. Rehefa manatona Azy amin'ny finoana isika, dia miditra ao am-pon'Andriamanitra ny fangatahany rehetra. (...) Rehefa nianatra ny nanao izany isika, dia ho fantatsika fa voavaly ny fivavahantsika. Hanao ho antsika «(...) mihoatra noho ny zavatra rehetra (...)» Andriamanitra, «(...) araka ny haren'ny voninahiny (...)», sy ny «(...) fiasan'ny herin'ny faherezany». — IFM, tt-197,198,199.