Tsy misy vavaka tsy reny

Imprimer

"Ry Mpihaino vavaka ô, Hianao no hohatonin'ny nofo rehetra." — Sal. 65:2. 

Mofon'aina:

Milaza ny Tompo fa homem-boninahitra Izy noho ireo manatona Azy, noho ireo manompo Azy amim-pahatokiana. "Ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky Anao izy" - Isa. 26:3. Mitsotra hitarika antsika handroso ary handroso hatrany ny sandrin'ny Tsitoha. Mandrosoa hoy ny Tompo, handefa fanampiana ho anao Aho. Ho an'ny voninahitry ny anarako no angatahanao ka handray marina ianao. Omem-boninahitra Aho eo anatrehan'ireo izay miandry anao ho solafaka. Ho hitany ny fandresen'ny teniko amim-boninahitra. "Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin 'ny finoana dia ho azonareo." — Mat. 21:22. 

Aoka izay rehetra ampijalina na anaovana ny tsy rariny hitaraina amin'Andriamanitra. (...) Tsy misy fivavahana marina very. Ao anatin'ireo hira fiderana ataon'ny mpihiran'ny lanitra, dia ren'Andriamanitra ny fitarainan'ny olombelona malemy indrindra. Raha mamboraka ny fanirian'ny fontsika ao amin'ny efitranontsika mangina isika, na manonona fivavahana isika raha mandeha any an-dalana, dia mahatakatra ny seza fiandrianari'ny Mpanjakan'izao rehetra izao ny tenintsika. Mety tsy ho ren'ny sofin'olombelona izany, nefa tsy ho faty momoka ao amin'ny fahanginana, na ho verivery foana ao anatin'ny tabataban'ny asa aman-draharaha. Tsy misy afaka hampangina ny fanirian'ny fanahy. Miakatra any ambonin'ny horakoraky ny arabe sy ny fifanjevoan'ny vahoaka marobe, ho any amin'ny lapan'ny lanitra izany. Andriamanitra no itenenantsika ka reny ny fivavahantsika.

Ianao izay mahatsiaro ho tsy mendrika indrindra, aza matahotra ny mametraka ny momba anao eo amin'Andriamanitra. Fony Izy nanolotra ny tenany tao amin'i Kristy ho an'ny fahotan'izao tontolo izao, dia noraisiny ho adidy ny fanavotana ny fanahy tsirairay. "Izay tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra?" Moa ve Izy tsy hanatanteraka ny teny feno fahasoavana nataony ho fampaherezana sy hery ho antsika? (...)

Tsy misy atahorana ny amin'ny hoe anaovan'ny Tompo an-tsirambina ireo fivavahana ataon'ny vahoakany. Ny atahorana dia sao ny fakam-panahy sy ny fitsapana hahakivy azy ireo, ka ho diso tsy haharitra amin'ny fivavahana izy. — HF, tt. 146-147.