Vavaka kanto

Imprimer

"Ny zava-manan'aina efatra sy ny loholona efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan'ny Zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany." — Apôk. 5:8. 

Mofon'aina:

Nefa satria tsy mbola nifankazatra tamin'ny herin'ny Mpamonjy sy ny fahefany tsy voafetra ny mpianatra, dia hoy Izy taminy: «Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako hianareo (..)». Nohazavainy taminy fa ny tsiambaratelon'ny fahombiazany dia ny fangatahana hery sy fahasoavana amin'ny anarany. Ho eo anatrehan'ny Ray Izy mba hangataka ho azy ireo. Asehony ho toy ny fanirian'ny tenany hamonjena fanahy ny fivavahan' io olona mitalaho feno fanetren-tena io. Re any an-danitra ny fivavahana rehetra atao amin'ny fo. Mety tsy hikoriana ny filazana izany; nefa raha ao ny fo, dia hiakatra ho eo amin'ny fitoerana masina izay anaovan'i Jesôsy fisoronana izany, ka hasehony eo amin'ny Ray amin'ny teny tsy miambakavaka, tsy miakanakana, amin'ny teniny kanto sy mameroveron'ny hanitry ny fahatanterahan'ny tenany.

Tsy lalana afaka amin'ny fanakantsakanana tsy akory ny lalana ho an'ny manana fo madio sy marina, fa ny zava-tsarotra rehetra dia tokony hahitantsika fiantsoana hivavaka. (...) «Ary na inona na inona no hangatahinareo amin)ny anarako, hoy i Jesôsy, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo aminmy Zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako hianareo, dia hataoko izany». 

«Amin'ny anarako», no nibaikoan'i Kristy ny mpianany raha nivavaka izy. Amin'ny anaran'i Kristy no tokony hijoroan'ny mpanaraka Azy eo anatrehan'Andriamanitra. Noho ny tombambidin'ny sorona natao ho azy, dia misy tombambidiny koa izy eo imason'ny Tompo. Ny fahamarinan'i Kristy isaina no andraisana azy ho sarobidy. Noho ny amin'i Kristy, dia mamela heloka ireo izay matahotra Azy ny Tompo. (...) 

Diso fanantenana ny Tompo rehefa ambany fihevitra ny tenany ny vahoakany. Tiany raha manombana ny tenany araka ny vidiny nataony taminy ireo lova nofidiny. Irin'Andriamanitra izy ireo, raha tsy izany dia tsy nalefany ny Zanany hanao iraka nandany be toy izany hanavotana azy ireo. Manana ny hampiasany azy Izy, koa mahafaly Azy ny hanaovan'izy ireo fangatahana ambony indrindra Aminy, mba hanomezany voninahitra ny anarany. Mahazo manantena zava-dehibe izy raha mino ny teny fikasany. — IFM, tt. 719,720