Ny fanefitra omen’i Kristy

Imprimer

"Ny fiasan 'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra." - Jak. 5:16. 

Mofon'aina:

Mila finoana bebe kokoa isika amin'ny maha-mpino an'i Kristy antsika. Tokony hafana kokoa ny fivavahantsika. Maro no manontany tena ny amin'ny antony maha-tsy misy aina ny vavaka ataony (...). Hoy izy ireo hoe: moa ve izahay tsy efa nifady hanina sy nandeha "nitafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah?" Asehon' i Kristy ao amin'ny Isa. 58 ny fomba anovana izany toe-javatra izany. Hoy Izy: "Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: dia ny hamaha ny famatoran 'ny faharatsiana, sy hanaboraka ny fehin'ny zioga, sy handefa ny ampahorina ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an 'ny noana va, sy ny hampiantrano ny ory manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hihirim-belona amin'ny namanao ianao?"- and. 6,7. Izany no toromarika omen'i Kristy an' ireo fanahy kivy sy misalasala ary mangozohozo. (...)

Ny fiangonana tsirairay avy dia mila ny herin'ny Fanahy Masina izay mifehy ny toe-javatra, ary izao indrindra no fotoana angatahana izany. (...) Manao antso amin'izy ireo Andriamanitra mba hahatonga azy ho vahoaka madio sy voamasina ary koa miasa. Ary ny asa fanampiana ataon'ny Kristianina no iray amin'ireo fomba anaovana izany; fa ny Fanahy Masina dia mifandray amin'ireo rehetra manao asa fanompoana an'Andriamanitra. (...) 

Ny lanitra manontolo dia miandry ny drafitry ny fanahy rehetra izay hiasa ao amin'ny laharan'i Kristy. Rehefa manao ny asa nanendrena azy ny mambran'ny fiangonana dia ho hafa tanteraka ny rivo-piainana manodidina azy ireo. Hisy hery sy fitahiana hanotrona ny asa ataony. Hisandratra ambony kokoa ny toe-tsainy sy ny toe-pony. Ho resiny ny fitiavan-tena izay nangeja ny fanahiny. Ho tonga fitsipika velona ny finoany ary hafana kokoa ny fivavahany. Harotsaka amin'izy ireo ny herin'ny Fanahy Masina izay mamelombelona sy manamasina, ary hampanakaikezina kokoa ny fanjakan'ny lanitra izy. 

Tsy mijery ny saranga sy ny toerana ambony misy ny olona ny Mpamonjy, tsy mijery ny haja amam-boninahitra sy ny harena Izy, fa ny toetra sy ny fikasana ombam-panoloran-tena no manana tombambidy lehibe eo imasony. - TFC, b. 6, tt. 266-268.