Teny fikasana sy vavaka

Imprimer

"Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin 'izany hianareo."- 2 Pet. 1:4. 
Mofon'aina:

Rehefa mangataka amin' ny Tompo isika mba hamindra fo amintsika noho ny fahantrantsika, ary hitarika antsika amin'ny alalan'ny Fanahiny Masina, dia tsy hiodina na oviana na oviana amin'ny fivavahantsika Izy. Mety hisy ihany ray aman-dreny handao ny zanany noana, fa Andriamanitra kosa tsy mba mitsipaka na oviana na oviana ny fiantsoan'ny fo mahantra sy feno faniriana. Mamy dia mamy tokoa ny nilazany ny fitiavany! Ho an'ireo izay ao amin'ny andro manjombona sy maizina, ka mahatsiaro fa tsy mikarakara azy Andriamanitra, no ahatongavan'izao hafatra izao izay nivoaka avy tamin'ny fon'ny Ray: "Fa hoy Zona: Jehovah efa nahafoy ahy ary ny Tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako hianao" — Isa. 49:14-16. 

Ny teny fikasana rehetra ao amin'ny Tenin'Andriamanitra dia ahitantsika antony tokony hoenti-mivavaka, ka hitondrantsika ireo fanomezan-toky ao amin'ny tenin'i Jehôvah ho antoka ho antsika. Na inona na inona fitahiana ara-panahy ilaintsika, dia tombontsoa ho antsika ny hitaky izany amin'ny alalan'i Jesôsy. Azontsika lazaina tsara amin'ny Tompo, amin'ny fahatsoran'ny zozo izay ilaintsika. Azontsika aseho Azy ny amin'ireo zavatra ara-nofo eo amintsika, koa sady hangataka mofo sy fitafiana isika no hitaky ny mofon'aina sy ny akanjon'ny fahamarinan'i Kristy. Ny Rainao any an-danitra dia mahalala fa mila izany ianao, ary antsoiny mba hangataka izany aminy. Amin'ny alalan'i Jesôsy no andraisana ny tombontsoa rehetra (...) 

Aza hadinoina fa amin'ny fanatonanao an'Andriamanitra amin'ny maha-Ray Azy no hanekenao fa zanany ianao. Tsy hoe matoky ny fahatsarany ihany ianao, fa manaiky ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra koa, satria fantatrao fa tsy miova ny fitiavany. Manolo-tena hanao ny asany ianao. Ho an'ireo izay asainy mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany mialoha ny zavatra hafa rehetra no anomezan'i Jesôsy ny teny fikasana hoe: "Mangataha, dia hahazo hianareo." — Jao. 16:24. (...) — S, tt. 117,118, np.