Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny Sabata sy ny tontolon’ny zavaboary

   "Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. " — Sal. 19:1. 

  Mofon'aina:

  Noho izany, amin'ny alalan'ny famoronana, dia tokony hahalala ny Mpamorona isika. Bokin-desona lehibe ny bokin'ny zava-boahary, izay tokony hampiasaintsika sy hampifandraisina amin'ny Soratra Masina mba hampianarina ny hafa momba ny toetra amam-panahin'Andriamanitra. Rehefa dinihina ny asan-tanan'Andriamanitra, dia mampitselatra fandresen-dahatra ao an-tsaina ny Fanahy Masina. (...)

  Ny fikasan'i Kristy teo amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanoharana dia mifandray mivantana amin'izay kasain'ny Sabata. Nomen'Andriamanitra ny olona ny tsangambaton'ny heriny mamorona, mba hahazoany mahafantatra Azy eo amin'ny asan'ny tanany. Mibaiko antsika ny Sabata hibanjina ny voninahitry ny Mpamorona eo amin'ny asam-pamoronana nataony. Ary satria naniry antsika hanao izany izy, dia nafatotr'i Kristy tamin'ny hakanton'ny zava-boahary ireo lesona sarobidy nataony. Tokony handinika ireo hafatra nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny zava-boahary isika amin'ny andro fitsaharana masina, mihoatra noho ny amin'ny andro hafa. Tokony hodinihintsika ireo fanoharana nataon'ny Mpamonjy teo amin'ny toerana izay nanaovana izany, eny an-tsaha sy any anaty ala kely, eny an-kalamanjana, anaty ahitra sy voninkazo. Rehefa manatona akaiky ny fon'ny zava-boahary isika dia ataon'i Kristy ho tena misy tokoa ny fanatrehany, ary miteny amin'ny fiadanany sy ny fitiavany amin'ny fontsika Izy. 

  Nampiraisin'i Kristy tsy tamin'ny andro fialan-tsasatra ihany ny fampianarany fa tamin'ny herinandro hiasana koa. Manana fahendrena Izy ho an'izay mampiasa angadin'omby sy mamafy ny voa. Ny fiasana ny tany sy ny famafazana, ny fanamboarana ny tany sy ny fijinjana dia ampianarina antsika hahitana fanazavana momba ny asan'ny fahasoavana ao am-po. Toy izany eo amin'ny faritra rehetra sy ny asa mahasoa sy eo amin'ny fifandraisana rehetra eo amin'ny fiainana, dia iriny isika hahita lesona momba ny fahamarinan'Andriamanitra. Amin'izay, tsy hitana ny saintsika intsony ny asa mafy ataontsika andavanandro ka hitarika antsika hanadino an'Andriamanitra. (...) Ho antsika, ny voninahitry ny tavany, dia hitoetra indray eo amin'ny tavan'ny zava-boahary. Hianatra mandrakariva lesona vaovao momba ny fahamarinana avy any an-danitra isika ka hitombo ho amin'ny endriky ny fahadiovany. Amin'izay isika dia "ampianarin'i Jehôvah " - Isa. 54:13; "hitoetra amin'Andriamanitra" - 1 Kôr. 7:24. - HF, tt. 15-16

  Please publish modules in offcanvas position.