Vaovao Madagasikara

  Fiomanana ho amin’ny Sabata

  "Mahatsiarova ny andro Sabata hanamasina azy."- Eks. 20:8. 

  Mofon'aina:

  Izao no nambaran'ny Tompo ao amin'ny fiandohan'ny didy fahefatra: "Mahatsiarova". Fantany fa ao anatin'ireo zavatra marobe sahanina sy ny toe-javatra manahiran-tsaina dia halaim-panahy isika hitady fialan-tsiny ho an'ny tenantsika amin'ny tsy fahatanterahana ny fitakian'ny lalàna, na koa hanadino ny lanjan'izany izay masina tokoa. Araka izany dia izao no ambarany: "Mahatsiarova ny andro Sabata hanamasina azy"- Eks. 20:8.

  Mandritra ny henemana no tokony hisaintsainantsika momba ny Sabata sy hiomanantsika ho amin'ny fitandremana izany araka ny didy folo. (...) Ireo rehetra mandray ny Sabata ho toy ny famantarana eo aminy sy Andriamanitra, izay maneho fa Izy no Andriamanitra manamasina azy ireo, no haneho ny fitsipiky ny fitondram-panjakany. Izy ireny no hiaina araka ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Antom-bavaka hataony isan'andro ny hitoeran'ny fanamasinan'ny Sabata eo aminy. Hiara-mandeha amin'i Kristy isan'andro izy ireo ary haneho ohatra ny toetrany tonga lafatra. (...) 

  Raha ny fahombiazan'ny asan' Andriamanitra no resahina dia ao amin'ny fiainan-tokantrano no tokony hahazoana fandresena voalohany indrindra. Eo no tsy maintsy manomboka ny fiomanana ho an'ny Sabata. Mandritra ny herinandro, aoka ny ray aman-dreny hahatsiaro fa ny tokantranony dia tokony ho sekoly hanomana ny zanany ho vonona ho amin'ilay fitsarana any ambony. Aoka tsy hisy teniteny foana ao. Aoka tsy ho eo am-bavan'izy ireo ny teny rehetra izay tsy tokony ho ren'ny zanany. Aoka tsy ho tezi-dava izy ireo. Ry ray aman-dreny, ataovy ho toy ny eo ambony fanatrehan 'ilay Andriamanitra masina Izay nanome anareo zaza hofanina ho Azy ny fiainanareo. (...) Marain-tsy hariva dia ento eo amin'Andriamanitra ny zanakareo, toy ny lova izay novidiny tamin'ny rany. Ampianaro azy ireo fa tombontsoa sy adidiny ambony indrindra ny mitia sy manompo an'Andriamanitra. (...)

  Rehefa tsarovana toy izany ny Sabata dia tsy ho voahitsakitsaky ny zavatra eto an-tany ny zava-panahy. (...) Tsy tokony ho vizan-doatra isika noho ny filofosana amin'ny raharahantsika ara-nofo ka rehefa tonga ny andro izay nitsaharan'ny Tompo tamin'ny asany dia ho reraka isika manao ny asa fanompoana Azy. - TFC, b. 6, tt. 353,354.

  Please publish modules in offcanvas position.