Vaovao Madagasikara

  Roa miavaka tsara

  "Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary lzy kosa ao aminy." — 1 Jao. 3:24. 

  Mofon'aina:

  Taorian'ny fampitandremana momba ny fiankohofana eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny dia hoy ny mpaminany: "Indreto ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy" (dikan-teny Anglisy). Satria avahana toy izany amin'ireo izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny mariky ny anarany, ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra etsy an-daniny, sy ny fandikana azy, etsy an-kilany, no hampiavaka ireo izay miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra sy ireo izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia.

  Ny toetra manokana hita eo amin'ny bibidia ary hita koa eo amin'ny sariny noho izany, dia ny fandikana ny didin'Andriamanitra. (...) Ny fanovana ny lalàn'Andriamanitra ihany no fomba ahazoan'ny fahefana papaly manandratra ny tenany ho ambonin'Andriamanitra. Na iza na iza mahalala nefa mitandrina ny lalàna novana toy izany, dia manome voninahitra faratampony an'ilay fahefana nanao izany fanovana izany. Ny fihetsika mankatò toy izany ny lalàna papaly dia mariky ny fanekena ny papa ho solon' Andriamanitra. 

  Nanandrana nanova ny lalàn'Andriamanitra ny fahefana papaly. 

  Ny didy faharoa, izay mandrara ny fivavahana amin'ny sary dia nesorina tsy ho amin'ny lalàna ary ny didy fahefatra dia novana koa amin'ny fomba izay manome lalana ny fitandremana ny andro voalohany fa tsy ny andro fahafito ho Sabata. Antitranterin'ireo papista fa ny antony nanalany ny didy faharoa, dia tsy ilaina izany satria efa voafaoka ao amin'ny voalohany ary lazainy fa tena araka izay notendren'Andriamanitra ahazoana azy mihitsy no anomezan' izy ireo ny lalàna. Tsy io no fanovana nambaran'ny mpaminany mialoha. Misy fanovana, nokasaina, niniana haseho. "Hitady hanova fotoana sy lalàna izy". Tena manatanteraka ny faminaniana ny fanovana ao amin'ny didy fahefatra. Ny hany fahefana anankinana azy io dia ny fahefan'ny eglizy. (...)

  Raha hiavaka indrindra amin'ny hanajany ny didy fahefatra ireo izay miankohoka amin 'Andriamanitra manokana — satria io no famantarana ny heriny mamorona sy vavolombelon'ny fitakiany ny fiankohofana aminy sy ny fanajan'ny olona Azy, - ireo miankohoka eo anoloan'ny bibidia kosa dia hiavaka amin'ny fiezahany handrodana  ny tsangambaton'ny Mpamorona, ka handratra izay naorin'i Rôma. — HM, U. 459,460. 

  Please publish modules in offcanvas position.