Fanavaozana momba ny Sabata

Imprimer

"Sambatra ny zanak'olombelona (...) izay mitandrina ny Sabata ka tsy manao azy ho tsy masina." — Isa. 56:2. 

Mofon'aina:

Ny asa fanavaozana momba ny Sabata voatondro hotanterahina amin'ny andro farany dia voambara mialoha ao amin'ny faminanian'i Isaia: «Izao no lazain'i Jehovah: Tandremo ny rariny, ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko, ary efa hiseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny Sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tànany tsy hanao izay ratsy akory (...)».

Ireo teny ireo dia ampiharina amin'ny andro kristianina (...) Voambara mialoha eto ny fanangonana ny Jentilisa amin'ny alalan'ny filazantsara. Ary misy fitahiana tononina amin ' izay manaja ny Sabata. Noho izany no maha-tsy maintsy hitandremana ny didy fahefatra dia miitatra aty aorian'ny nanomboana an'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, ny nitsanganany tamin'ny maty, ny niakarany tany an-danitra ka mahatratra ny fotoana izay hitorian'ny mpanompony ilay hafatra entin'ny vaovao mahafaly amin'ny firenena rehetra. (...)

Ny Sabata izay nohamasinin'ny fitsaharan'ny Mpamorona sy ny fitahiany dia notandreman' i Adama fony izy tsy nanan-tsiny tao amin'ny Edena masina; ary mbola notandreman'i Adama koa rehefa lavo izy nefa nibebaka, ka voaroaka hiala tamin 'ilay toeram-pahasambarana nisy azy. Notandreman'ireo patriarka rehetra izany, nanomboka hatramin'i Abela ka hatramin'i Noa ilay marina, hatramin'i Abrahama sy Jakoba. Fony babo tany Egipta ny vahoaka voafidin'Andriamanitra dia betsaka no tsy nahatana intsony ny fahalalana ny lalàn'Andriamanitra teo anivon'ny fanompoan-tsampy izay nanjaka; fa rehefa nanafaka an'Israely kosa Jehovah, dia nambarany tamin'ny fomba manetriketrika indrindra tamin'ny vahoaka marobe tafavory ny lalàny, mba hahafantaran'izy ireo ny sitrapony ka hatahorany sy hankatoavany Azy mandrakizay. Hatramin'izay andro izay ka mandraka ankehitriny dia voatahiry teto an-tany ny fahalalana ny lalàn'Andriamanitra, ka notandremana ny Sabatan'ny didy fahefatra. (...)

Hatramin'ny fanavaozana ara-pivavahana no ho mankaty dia nisy olona nitozo tamin'ny fitandremana azy isan-taranaka nifandimby. Na dia matetika aza tao anatin'ny fahafaham-baraka sy ny fanenjehana, dia nisy hatrany ny vavolombelona nijoro ny amin'ny maha-mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra sy ny adidy masina amin'ny fitandremana ny Sabatan'ny famoronana. — HM, U. 465,467