Vaovao Madagasikara

  Hohamarinina ny lalàna sy ny Sabata

  "Iza no tsy hatahotra? Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, Tompo ô? Fa Hianao ihany no masina" — Apôk. 15:4. 

  Mofon'aina:

  Raha miakatra ho any amin'Andriamanitra ireo teny milaza fahatokiana masina ireo, dia misinda ny rahona ary miseho ny lanitra feno kintana, heni-boninahitra tsy hay lazaina raha ampitahaina amin'ny habakabaka mainty sy mitory havinirana eo an-daniny roa. Mitosaka avy eo amin'ny vavahady midanadana ny voninahitr'ilay tanànan'ny lanitra. Amin'izay dia misy tanana miseho eny amin'ny lanitra mitana vato fisaka roa voakombona. Hoy ny mpaminany: «Hasehon'ny lanitra ny fahamarinany, fa Andriamanitra no Mpitsara». Io lalàna masina io, izay fahamarinan'Andriamanitra, ilay nomena ho mpitarika ny fiainana tao Sinay tao anatin'ny kotrokorana sy lelafo, no aseho amin'ny olona ankehitriny ho fitsipiky ny fitsarana. Sokafan'ilay tanana ny vato fisaka, ary hita eo ny lalàn'ny Didy Folo, voasikotra toy ny tamin'ny penina afo. Mazava indrindra ny teny ka azon'ny rehetra vakina. Mifoha ny fitadidiana, voaroaka tsy ho ao an-tsain'ny rehetra ny haizin'ny finoanoam-poana sy ny hevi-diso, ary hitan'ny mponina rehetra eto an-tany ny Didy Folo nomen'Andriamanitra, hentitra, mahafaoka be, ary feno fahefana.

  Tsy hay lazaina ny horohoro sy ny famoizam-pon'ireo izay nanitsakitsaka ny didy masina nataon' Andriamanitra hotandremana. Nomen'i Jehôvah azy ny lalàny; ho azony natao ny nampitaha ny toetrany taminy ka ho nahafantatra ny kilemany raha mbola nisy fotoana mety azo nibebahana sy niovana; nefa mba ahazoany ny fankasitrahan'izao tontolo izao, dia notsipahiny ny foto-kevitr'ireo didy ireo ary nampianariny handika izany ny hafa. Niezaka ny hanery ny vahoakan 'Andriamanitra hanitsakitsaka ny Sabatan'i Jehôvah izy. Ankehitriny izy dia voahelok' ilay lalàna nohamavoiny. (...) «Ka dia hitanareo indray ny tsi-fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy».

  Manana fahitana vaovao ny amin'ny fahamarinana sy ny adidiny izao ireo fahavalon'ny lalàn 'Andriamanitra, manomboka amin'ny mpitondra fivavahana ka hatramin ' ny madinika indrindra eo aminy. Diso aoriana loatra ny ahitany fa ny Sabatan'ny didy fahefatra no tombokasen'Andriamanitra velona. Diso aoriana loatra ny ahitany ny tena toetry ny sabata sandoka narahiny sy ny nanorenany ny fiainany teo ambonin'ny fasika. Hitany fa niady tamin'Andriamanitra izy. — HM, t. 666. 

   

  Please publish modules in offcanvas position.