Vaovao Madagasikara

  Tompon’ny zavatra rehetra

  "Fa Ahy ny biby rehetra any an-ala, sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra." Sal. 50:10. 

  Mofon'aina:

  Ny tena fototra iorenan'ny fahitsiana eo amin'ny fandraharahana sy ny tena fahombiazana marina dia ny fanekena ny maha tompon'ny zava-drehetra an'Andriamanitra. (...)

  Adidy miandry ny olombelona tsirairay izany. Misy ifandraisany amin'ny asa rehetra ataon'ny olombelona izany. Na manaiky izany isika na tsia, dia mpitantam-pananana isika, izay nampomban'Andriamanitra talenta sy fahafaha-manao, ary napetrany eto amin'izao tontolo izao mba hanao asa izay efa nofaritany tsara.

  Tsy antsika ny vola; ny trano sy tany, ireo sary sy fitaovana isan-karazany, ireo fitafiana sy renty, dia tsy antsika velively. Mpandalo isika ary mpivahiny. Manana tombontsoa hahazo izay tena ilaintsika ho an'ny fahasalamana sy ny fiainana ihany isika... Ireo fitahiana azontsika amin'izao dia nomena mba ho antoka, mba ho hita porofo raha azo anankinana harena be mandrakizay iswika na tsia. Raha maharitra amin'ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra isika dia handray ireo fananana lafo vidy ireo ho antsika- dia laza, voninahitra ary tsy fahafatesana.

  Raha ny olontsika mantsy no mba mametraka ireo vola izay nampindramina azy ho antoka ho an'ny asan'Andriamanitra, dia ireo ampahany izay lany amin'ny fanomezana fahafam-po ny tena, sy amin'ny fanompoan-tsampy, dia ho nanangona harena tany an-danitra izy ireo, ary ho nanao ny asa izay nankinin'Andriamanitra taminy. Kanefa, tahaka ilay lehilahy mpanan-karena ao amin'ny fanoharana, dia miaina ao anatin'ny rendrarendra izy ireo. (...) Tsy mba miato akory izy ireo mba hihevitra ny fomba hahatomombana azy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miato akory izy ireo mba hihevitra fa hisy andro fampamoahana tsy ho ela, izay tsy maintsy hanaovan'izy ireo tatitra ny amin'ny fomba nitantanan' izy ireo ny fananany.

  Tokony hotsaroantsika mandrakariva fa mbola haseho antsika ny firaketana ny fomba nandaniantsika ny volan' Andriaman itra. (...) Raha tsapantsika fa Andriamanitra no mpanome ny zavatra tsara rehetra, ary ny vola dia Azy, dia hampiasa fahendrena be isika eo amin'ny fandaniana, hifanaraka amin'ny sitrapony masina. Tsy ho fenitra ho antsika mihitsy izao tontolo izao amin'ny fombany sy ny lamaodiny. Tsy hanana faniriana hanao toy ny fanaony isika ; ary tsy havelantsika hifehy antsika ny firônana ao anatintsika. —AH, tt. 367,368.

  Please publish modules in offcanvas position.