Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny herin’ny vola

  "Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany." — Asa. 5:1. 

  Mofon'aina:

  Tsy voatery ho ozona mandrakariva ny vola; tena manana tombambidy ambony tokoa izy satria rehefa hampiasaina amin'ny tokony ho izy, dia mety hahavita zavatra tsara eo amin'ny famonjem-panahy, sy fitahiana ny hafa izay sahirana noho ny tena. Rehefa misy fampiasana tsy mety sy tsy hendry, ... dia mety ho tonga ozona ho an'ny mpampiasa azy izany. Izay mampiasa ny vola mba hanomezana fahafaham-po ny hambom-pony sy ny faniriany ho ambony dia mahatonga azy ho ozona raha tokony ho fitahiana izany. Fisedrana mitohy ny fitiavantsika ny vola. Ireo izay mahazo mihoatra noho ny ampy eo amin'izay zavatra ilainy dia tokony hikatsaka fahendrena sy fahasoavana mba hahafantatra tsara ny fony sy hitahiry azy ho mahitsy, mba tsy hanana filana noforonin'ny saina fotsiny izy ka ho tonga mpitantana tsy mahatoky, hampiasa am-pirobarobana ireo vola izay nampiandraiketan' ny Tompo azy.

  Rehefa tia an'Andriamanitra amin'ny fahafenoany isika, dia hanana ny anjara toerana tokony ho azy ao am-pontsika ny zavatra mandalo. Rehefa mitady fatratra sy amim-panetren-tena fahalalana sy fahaiza-manao isika mba hampiasantsika araka ny tokony ho izy ny fananan'Andriamanitra, dia handray fahendrena avy any ambony isika. Rehefa miankina amin'izay tiany sy manaraka ny fironany ny fo, rehefa tezaina ny saina hihevitra fa mety hanome fahasambarana ny vola tsy misy ny fankasitrahan'Andriamanitra, dia ho tonga mpitarika lozan-tany izy, hifehy ny olona. Hatao sorona eo amin'ny alitarany ny haja, ny marina, ny fahitsian-toetra, ary ny rariny. Atao ankilabao ireo didin'Andriamanitra, ary ny fomba amam-panaon'izao tontolo izao, izay nandidian'ny mpanjaka Mamôna, no tonga hery mpifehy.

  Raha ny lalàna izay nomen 'Andriamanitra no mbola tandremana, dia ho hafa nanao ahoana re ny toetr'izao tontolo izào ara-môraly sy ara-panahy ary ara-nofo. (...)

  Ny fahatsapana ho tompon'ny tranon'izy ireo manokana dia hitondra faniriana lalina ao anatiny mba hivoatra. Ho nahazo fahalalana haingana amin'ny fanaovana drafitra sy tombana ho an'ny tenany izy ireo; ho notezaina tamin'ny fahazarana ara-pamokarana sy ara-bola ny zanany, ary ny sainy dia ho nohamafisina fatratra. (...) AH, tt. 372,373. 

  Please publish modules in offcanvas position.