Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ialao ny trosa

  "Aza avela hisy tsy voaloa na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany" – Rôm. 13:8. 

  Mofon'aina:

  Manan-jo hanantena fahamarinana tanteraka ao amin'ireo izay milaza ny tenany ho Kristiana ara-Baiboly izao tontolo izao. Amin'ny tsy firaihan'ny olona iray amin'ny fandoavana izay trosany, dia mety ho tra-doza ho tsy azo itokiana avokoa ny olona rehetra.

  Ireo izay milaza fa an'Andriamanitra dia tokony hiravaka ireo foto-pinoana izay lazainy, ary tsy tokony hanome vahana hanaratsy ny fahamarinana amin'ny asa tsy voahevitra izay ataony. "Aoka tsy hanan-trosa aman'olona ianareo", hoy ny apôstôly.

  Manapaha hevitra tsy hiditra trosa hafa intsony. Aleonao mihafy amin-javatra an'arivony maro toy izay hiditra trosa indray. Efa nitondra ozona teo amin'ny fiainanao ny fidirana trosa, koa halaviro toy ny areti-mandoza izany.

  Manaova fifanekena miezinezina amin'Andriamanitra fa noho ny fitahiany dia handoa ny trosanao ianao ka tsy hananan'olona na inona inona intsony na dia hivelona amin'ny sakafo tsotra indrindra aza. Mora ery ny mamoaka vola mihoatra rehefa mikarakara ny sakafonao ianao. Karakarao tsara ireo vola madinikao, dia hitombo ny vola vaventy. Ny kely etsy sy ny kely eroa lany amin'izany, sy ny hafa, no vetivety dia tonga vola vaventy. Fehezo ny tenanao farafahakeliny rehefa mbola manan-trosa ianao.... Aza mihanahana, na kivikivy, na miveren-dalana. Fehezo ny filanao, fehezo koa ny fitiavan-komana, angony ny vola madinika anananao, dia aloavy ny trosanao. Hefao haingana araka izay azo atao ireo. Rehefa tafajoro ho olona afaka indray ianao, tsy ananan'olona trosa, dia efa nahazo fandresena lehibe ianao izay.

  Raha misy manan-trosa ka tena tsy afaka manao ny adidiny, dia tsy tokony hoterena izy ireo hanao mihoatra ny fahafahany. Tokony homena tombontsoa izy ireo hanamaivanany ny trosany, ka tsy hapetraka amin'ny toerana izay tsy hahafahany tanteraka manafaka ny tenany amin'ny trosa. (...)

  Misy ny sasany tsy mailo ka nanjary nidi-trosa izay azo nialana. Ny sasany indray dia diso mailo loatra vokatry ny tsy finoana. Amin'ny fanararaotana ny tombontsoa hampiasana vola hahazoana tombony amin'ny toe-javatra miseho indraindray no mety hanamafy orina sy hampisondrotra ny asan'Andriamanitra, kanefa sady mitandrina fatratra ireo foto-kevitra marina. AH, tt. 393,394. 

  Please publish modules in offcanvas position.