Tsarovy ny mahantra

  "Raha tia ho tanteraka hianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao; ary avia hanaraka Ahy." – Mat. 19:21. 

  Mofon'aina:

  Raha maneho ny toetran'i Kristy isika, dia mila esorina tanteraka ao amin'ny fanahy ny singa bitika rehetran'ny fitiavan-tena. Amin'ny fanatanterahana ny asa nankininy teo an-tanantsika, dia tena hilaintsika ny manome ny bitika sy ny manan-danja indrindra amin'ny fananana izay azontsika angonina. Hisetra ny fahantrana sy ny fahasahiranana eo amin'ny fianakaviantsika isika, ary ny ory sy mijaly dia tsy maintsy atraka. Kely foana no mba haintsika momba ny fahorian'ny olombelona misy manodidina antsika; fa satria isika manana tombontsoa manokana, dia tokony ho vonona ny hamonjy avy hatrany hanohanana ireo izay tratry ny fahasahiranana lalina.

  Ny fandaniana ny vola amin'ireo haitraitra dia manafoana ny fahafahana tena ilain'ny mahantra hividy sakafo sy fitafiana. (...) Ireo mpitantam-pananan'Andriamanitra dia tsy maintsy miasa ho an'ireo sahirana. 

  Ny fanomezana izay vokatry ny fahafoizan-tena dia fanampiana mahagaga ho an'ireo mpanolotra. Misy fitaizana izay manome fahafahana antsika hahatakatra amin'ny fahafenoany ny asan'Ilay nandeha nanao asa tsara, nanamaivana ny ory, ary nanome izay ilain'ireo fadiranovana. 

  Ny fahalalahan-tanana mitohy sy feno fahafoizan-tena ho an'Andriamanitra no fanafodin'ny aretina mikikin'ny fahotan'ny fitiavan-tena sy ny fitsiriritana. Nanangana rafitra fanolorana maimaimpoana Andriamanitra mba hanohanana ny asany sy hanomezana izay ilain'ny ory sy ny mahantra. Nanome baiko Izy mba ho tonga fahazarana ny manolotra, izay manohitra tanteraka ny otan'ny fitsiriritana mandoza sy mandavo. (...) Ny fanaovana ny drafitra mitohy amin'ny fanomezana feno fahalalahan-tanana dia manalemy ny fitsiriritana ary manamafy orina ny fahafoizan-tena. Rehefa mitombo ny harena, dia mampitoetra ny fony eo ny olona, na dia ireo izay milaza fa olon'Andriamanitra aza ; ary arakaraka ny hananany betsaka no hanomezany kely ho ao amin'ny tahirin'ny Tompo. Mahatonga ny olona ho tia tena ireo harena ireo, ary mamelona ny fitsiriritana ; ary ireo faharatsiana ireo dia hamafisin'ny fampiasana mitohy. Fantatr'Andriamanitra ny loza mananontanona antsika ka namefy antsika tamin'ny fomba izay miaro antsika amin'ny faharavana tanteraka Izy. Mitaky antsika ho malala-tanana mandrakariva Izy. – AH, tt. 370,371

  Please publish modules in offcanvas position.