Vaovao Madagasikara

  Mpitandrina ny fahasoavan’Andriamanitra

  "Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika: raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana"- Rôm. 12:6 

  Mofon'aina:

  Notendren'ny Tompontsika haneho taratra amin'izao tontolo izao ny fahafenoana sy ny fahatanterahana hitantsika ao Aminy ny fiangonany. Mandray tsy tapaka ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra isika, ary rehefa mizara izany isika dia asaina maneho amin'izao tontolo izao ny fitiavana sy ny fahalalahan-tanan'i Kristy. Raha somebiseby ny lanitra manontolo mampiely ireo iraka manerana ny vohon'ny tany mba hampandroso ny asam-pamonjena dia tokony hiara-miasa amin'i Jesôsy Kristy ihany koa ny fiangonan'Ilay Andriamanitra velona. Mambra ao anatin'izany Tenany izany isika. Izy no loha izay mifehy ireo momba ny tena rehetra. Jesôsy mihitsy, ao amin'ny indrafony tsy manam-petra, no miasa ao amin'ny fon'olombelona sy manao fanovana ao amin'ny fanahy; mahatalanjona loatra izany ka na ireo anjely aza dia mijery azy amim-pahagagana sy amim-pifaliana. Hita eo amin'ny toetra sy ny fiainan'ireo tena mpanara-dia ny Tompo marina izany fitiavana tsy mihevitra ny tena izany, izay Toetrany. Irin'i Kristy ny hahatonga antsika hanana ny toetran'ny lanitra izay ao Aminy raha mbola eto amin'ity tontolo ity; amin'izay dia tsy hoe maneho ny voninahiny fotsiny isika mba hiderana an'Andriamanitra fa manazava ny haizina eto an-tany amin'ny famirapiratan ' ny lanitra. Amin' izany no hahatanterahan'ny tenin'i Kristy manao hoe: "Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao." 

  "Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay", "mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an 'Andriamanitra. " Ny fahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny Teniny ary koa ireo fanomezana ara nofo - ny fotoana sy izay azo ampiasaina rehetra, ny talenta sy ny hery miasa mangina- ireo rehetra ireo dia apetrak'Andriamanitra amintsika mba hampiasaina ho voninahiny sy ho famonjena ny hafa.

  Na aiza na aiza no misy fandrisihan'ny fitiavana sy ny firaisam-po, na aiza na aiza no misy olona manatsotra tanana mba hanandratra ny hafa sy hitondra fitahiana ho azy, dia hita eo amin'izany ny fiasan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra. (...) - RH, 24 Desambra 1908. 

  Please publish modules in offcanvas position.