Ny tena ilain’izao tontolo izao indrindra

  Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka." - Sal. 24:3,4. 

  Mofon'aina:

  Irin'Andriamanitra ny hanehoana ny fahamarinana lehibe nasehony  tamin'ireo lehilahy ireo amin'ny tanora , sy ny ankizy ankehitriny. Sary maneho izay hataony amin'ireo mifikitra Aminy ka mikatsaka amin'ny fony rehetra hanao ny sitrapony ny tantaran'i Josefa sy i Daniela. 

  Ny olona tena ilain' izao tontolo izao dia olona izay tsy azo vidina na amidy, olona izay marina sy mahitsy hatrany amin'ny ati-fanahiny lalina, ka tsy matahotra hanonona ny fahotana amin'ny anarany, lehilahy sy vehivavy izay mahatoky amin'ny adidiny tahaka ny fanondro avaratra ka vonona hijoro amin'ny marina hatramin'ny farany na dia hikoro aza izao tontolo izao. 

  Tsy vokatry ny kisendrasendra anefa no hananana izany toetra izany; tsy vokatry ny fanomezana maimaimpoana na natolotra tsotra fotsiny. Avy amin'ny fifehezan-tena lalina, fileferana tanteraka amin'ilay hery ambony indrindra no ahazoana toetra mendri-kaja toy izany. Fanekena sy fandavan-tena ho amin'ny fanompoana am-pitiavana an'Andriamanitra sy ny olona. 

  Ilain'ny tanora ny hahatakatra ny fahamarinana fa tsy fananany tsy akory ny talentany. Ny tanjaka, ny fotoana, ny fahaizana dia nampindramina azy avy amin'ny harenan'ny lanitra. An'Andriamanitra ireny, ka tsy maintsy misafidy ny tanora rehetra mba hampiasa izany ho amin'ny fahamboniana. (...)

  Ny ankizy sy ny tanora tsirairay dia manana asa tokony hatao ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fanandratana ny olombelona.

  Tao anaty filaminan'ny fiainana any ambanivohitra no niainan'i Elisa mpaminany ireo taona voalohany nahavelomany. Tamin'ny fotoana izay nisian'ny fihemorana manerana ny tany dia anisan'ireo izay tsy mba nandohalika tamin'i Bala ny mpianakavin-drainy. Nomem-boninahitra Andriamanitra tao an-tokantranon'izy ireo, ary lalàm-piainany andavanandro ny fahatokiana amin'ny adidy.

  Zanaky ny mpamboly nanan-karena i Elisa ka nanao ny asa akaiky azy indrindra. (...) Tsy maintsy nianatra nankatò izy mba hahafahany mitarika am-pahendrena. Ny fahatokiany tamin'ny zavatra madinika no nanomanana azy ho amin'ny fahatokiana lehibe kokoa hatrany. — FK, tt. 60,61. 

  Please publish modules in offcanvas position.